Back to Top

Χρηματοδοτήσεις

Subscribe to Ροή Χρηματοδοτήσεις
Ενημερώθηκε: πριν από 55 λεπτά 32 δευτερόλεπτα

1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων - Αστικές Καινοτόμες Δράσεις

Δευ, 21/12/2015 - 10:41

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), μπορεί να στηρίζει καινοτόμες δράσεις στον τομέα της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.

1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του INTERREG V-Β «Balkan-Mediterranean 2014-2020»

Παρ, 18/12/2015 - 10:52

Δόθηκε χθες (16/12/2015) στη δημοσιότητα η 1η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων έργων στο πλαίσιο του Διακρατικού Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-B "Balkan-Mediterranean 2014-2020" (BalkanMed).

O συνολικός προϋπολογισμός της Πρόσκλησης ανέρχεται στα 20.132.788 €, εκ των οποίων τα 17.112.870 € αποτελούν κοινοτική συνδρομή και τα 3.019.918 € εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών. Η προθεσμία υποβολής προτάσεων λήγει την 15η Απριλίου 2016.

1η Πρόσκληση Υποβολής Πρότασης στο Πλαίσιο Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020

Τετ, 16/12/2015 - 21:48

ΑΞΟΝΑΣ

1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας στη διασυνοριακή περιοχή x
2 Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές x
3 Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων x

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

1. Δημόσιοι φορείς (εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές) x
2. Οργανισμοί δημοσίου δικαίου (όπως ορίζονται από την Κοινοτική Οδηγία 2014/24/ΕΚ) x
3. Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί που διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο. x

Καταληκτική ημερομηνία: 15-03-2016

EACEA/48/2015 Πρόγραμμα Erasmus+: Υποστήριξη μεταρρυθμίσεων πολιτικής — Στήριξη των μέσων ευρωπαϊκής πολιτικής

Τετ, 16/12/2015 - 13:00

Η παρούσα Πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα παράσχει χρηματοδότηση μέσω των ακόλουθων τριών θεματικών τομέων:

Θεματικός τομέας Α : Συσχέτιση ενός συστήματος ή πλαισίου διεθνών κλαδικών επαγγελματικών προσόντων με το ΕΠΕΠ και περιγραφή των αρχών διασφάλισης της ποιότητας καθώς και των μηχανισμών και των πιθανών κριτηρίων ποιότητας για τον σκοπό αυτό και για την απονομή των επαγγελματικών προσόντων που προκύπτουν από το εν λόγω σύστημα ή πλαίσιο·

Interreg IPA CBC Ελλάδα - πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2014-2020: Δημοσιεύθηκε η 1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων

Τετ, 09/12/2015 - 14:10

Δόθηκε στη δημοσιότητα η 1η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων έργων στο Interreg ΙΡΑ CBC Πρόγραμμα «Ελλάδα-πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2014-2020». O συνολικός προϋπολογισμός της Πρόσκλησης ανέρχεται στα 20.461.530,00€, εκ των οποίων τα 17.392.298,50€ αποτελούν κοινοτική συνδρομή και τα 3.069.231,50€ εθνικούς πόρους των δύο συμμετεχουσών χωρών.

Call for proposal: Thematic Routes on Underwater Cultural Heritage at the Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises

Δευ, 07/12/2015 - 08:56

The Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises, hereafter referred to as "EASME", is launching a call for proposals under the powers delegated by the European Commission with a view to concluding grant agreements, each valid for a maximum period of 18 months, for the conduction of projects in the field of thematic routes on underwater cultural heritage.

Deadline Application: 15-03-2016

Further details:
https://ec.europa.eu/easme

Πρόσκληση υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine ΙΙ (EURONANOMED II)

Τετ, 02/12/2015 - 21:13

Στο πλαίσιο του EURONANOMED II ανακοινώθηκε, την 26η Νοεμβρίου 2015, Κοινή Προκήρυξη για τη συγχρηματοδότηση ερευνητικών έργων μεταξύ των κρατών που συμμετέχουν στη προκήρυξη: Γαλλία, Ελλάδα, Ισλανδία, Ισραήλ, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Ισπανία, Βέλγιο / Φλάνδρα, Βέλγιο / Βαλονία, Βέλγιο / Βρυξέλλες-Βαλλονία ομοσπονδία.

Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων τηλεπικοινωνιών στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» για την περίοδο 2014-2020

Τετ, 18/11/2015 - 13:45

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν προτάσεις για τις τέσσερις παρακάτω προσκλήσεις:

CEF-TC-2015-2: Ηλεκτρονικές συμβάσεις

CEF-TC-2015-2: Γενικές υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας (eHealth)

CEF-TC-2015-2: Ηλεκτρονικές υπογραφές και ηλεκτρονική ταυτοποίηση (eID)

CEF-TC-2015-2: Υπηρεσίες γενικής εφαρμογής ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών (ODR)

Αναλυτικά:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.38...

Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων βάσει του πολυετούς προγράμματος εργασιών για χρηματοδοτική συνδρομή στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) — Τομέας μεταφορών για την περίοδο 2014-2020

Παρ, 06/11/2015 - 09:59

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών, προκηρύσσει δύο προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για την παροχή επιχορηγήσεων σύμφωνα με τις προτεραιότητες και τους στόχους που ορίζονται στο πολυετές πρόγραμμα εργασιών για χρηματοδοτική συνδρομή στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) – Τομέας μεταφορών:
— CEF-Μεταφορές-2015-Κονδύλιο συνοχής, με ενδεικτικό προϋπολογισμό 6 472 εκατ. ευρώ
— CEF-Μεταφορές-2015-Γενικό κονδύλιο, με ενδεικτικό προϋπολογισμό 1 090 εκατ. ευρώ

Ανοικτή πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων — GP/DSI/ReferNet_FPA/002/15 — ReferNet — Ευρωπαϊκό δίκτυο πληροφόρησης για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ)

Παρ, 06/11/2015 - 09:58

Με στόχο την καθιέρωση ενός ευρωπαϊκού δικτύου πληροφόρησης για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση —του ReferNet—, η παρούσα πρόσκληση αποσκοπεί στην επιλογή ενός αιτούντος από κqθεμία από τις παρακάτω χώρες: Φινλανδία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισλανδία και Μάλτα, με τον οποίο το Cedefop θα συνάψει τετραετή σύμβαση-πλαίσιο εταιρικής σχέσης, καθώς και στη σύναψη ειδικής σύμβασης επιδότησης για την υλοποίηση σχεδίου εργασίας για το 2016.

Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων βάσει του προγράμματος εργασιών για επιχορηγήσεις στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων τηλεπικοινωνιών, στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» για την περίοδο 2014-2020

Δευ, 02/11/2015 - 15:38

Η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκηρύσσει πρόσκληση υποβολής προτάσεων με σκοπό την επιχορήγηση έργων σύμφωνα με τις προτεραιότητες και τους στόχους που ορίζονται στο πρόγραμμα εργασιών για το 2015 στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων τηλεπικοινωνιών, στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» για την περίοδο 2014-2020.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν προτάσεις για τις παρακάτω πέντε προσκλήσεις:

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων — «Υποστήριξη δράσεων ενημέρωσης σχετικά με την κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ)» για το 2016

Δευ, 26/10/2015 - 15:00

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι η χρηματοδότηση των μέτρων ενημέρωσης κατά την έννοια του άρθρου 45 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Συμβουλίου από πιστώσεις του προϋπολογισμού του 2016.

Αναλυτικά:
Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι η χρηματοδότηση των μέτρων ενημέρωσης κατά την έννοια του άρθρου 45 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Συμβουλίου από πιστώσεις του προϋπολογισμού του 2016.

Call for proposals for Support to Transnational Projects in the Area of EU Drug Policy

Παρ, 23/10/2015 - 14:06

Project applications submitted under the present Call for Proposals must address one of the following priorities:
1. Support of the implementation of EU legislation on new psychoactive substances by:
- improving the capacity to identify and assess new psychoactive substances and
- reducing the availability of harmful substances and
- monitoring the extent and patterns of use of such substances and
- sharing best practices on prevention.

Support for Policy Reform - support for SMEs engaging in apprenticeships

Δευ, 19/10/2015 - 21:22

The objective of this call is building the capacity of organisations to support small and medium-sized enterprises (SMEs) in either newly engaging in, or substantially increasing their apprenticeships.

Note: this call does not provide financial support to SMEs directly.

Grants will be awarded to:

- partnerships on building capacities for intermediary bodies or partnerships established by large companies to support SMEs (lot 1)
- European level networks and organisations supporting SMEs through their national members or affiliates (lot 2).

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων — EACEA/41/2015 στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ — «ΚΑ3 — Στήριξη για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που προσφέρουν θέσεις μαθητείας»

Παρ, 16/10/2015 - 11:43

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι να απευθύνει μια πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την παροχή στήριξης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που προσφέρουν θέσεις μαθητείας, είτε για να αρχίσουν να προσφέρουν θέσεις μαθητείας είτε για να αυξήσουν σημαντικά την τρέχουσα προσφορά θέσεων μαθητείας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η παρούσα πρόσκληση δεν παρέχει χρηματοδοτική στήριξη απευθείας σε ΜΜΕ.

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων — EACEA/32/2015 — Πρόγραμμα Erasmus+, Βασική Δράση 3 — Υποστήριξη μεταρρυθμίσεων πολιτικής — Συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών στον τομέα της νεολαίας

Τετ, 14/10/2015 - 13:04

Οι υποψήφιοι φορείς πρέπει να υποβάλουν ένα συνεκτικό πρόγραμμα εργασίας που να περιλαμβάνει μη κερδοφόρες δραστηριότητες υπό τη διεύθυνση νέων ανθρώπων οι οποίες συνάδουν με τους στόχους της παρούσας πρόσκλησης.
Ειδικότερα:
— προγράμματα μη τυπικής και άτυπης μάθησης και δραστηριοτήτων απευθυνόμενα σε νέους και σε οργανωτές δραστηριοτήτων για νέους,
— δραστηριότητες για την ποιοτική αναβάθμιση των δραστηριοτήτων για νέους,
— δραστηριότητες για την ανάπτυξη και προώθηση εργαλείων αναγνώρισης και διαφάνειας στον τομέα της νεολαίας,

Call for Proposals: Build Active Citizenship in Europe

Πέμ, 17/09/2015 - 11:06

ALDA – the European Association for Local Democracy – continuously supports activities in the field of active European citizenship. In this perspective, they have decided to open a call for proposals for activities and events which will take place from 1 October to 31 December 2015. The applications should be committed to the advancement of ALDA’s main goals, which are promoting good governance and citizen participation at local level in Europe

Δημιουργική Ευρώπη 2014-2020: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας

Δευ, 07/09/2015 - 21:48

Το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη διασφαλίζει και προωθεί την πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα.

Το πρόγραμμα διαθέτει προϋπολογισμό 1,46 δισ. ευρώ για διάστημα επτά ετών με σκοπό την ενίσχυση των πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων της Ευρώπης.

ERASMUS+: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων σε δράσεις για τον τομέα της νεολαίας

Τρί, 01/09/2015 - 15:13

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+, το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία, και τον Αθλητισμό, στοχεύει στη βελτίωση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας, καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας.

Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα LIFE: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2015

Δευ, 24/08/2015 - 14:19

Tο πρόγραµµα LIFE επιδιώκει να συµβάλει στη βιώσιµη ανάπτυξη και στην επίτευξη των στόχων και σκοπών της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», του 7ου Περιβαλλοντικού Προγράµµατος ∆ράσης και άλλων ευρωπαϊκών στρατηγικών και σχεδίων σχετικών µε περιβάλλον και κλιµατική αλλαγή.

Αναλυτικά:
http://www.anko-eunet.gr/articles/el/News/readabout/europaiko-progra-a-l...

Σελίδες

Δημοφιλη

Online Εφαρμογές ΔΠΘ

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Εκδοσεις Ε.Ε.

Συλλογή από Εκδόσεις της Ε.Ε.

Erasmus Traineeship

Εύρεση Φορέων Erasmus Traineeship

Αναζητήστε φορείς για Erasmus Traineeship

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Google+
  • Mixcloud
  • YouTube

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Εκπομπη "Η Ώρα της Ευρώπης"

Το Europe Direct Ξάνθης εκμπέμπει ραδιοφωνικά κάθε Πέμπτη στις 12

Πρόσφατα Άρθρα

Παρασκευή, Απρίλιος 20, 2018 - 09:13
Τρίτη, Απρίλιος 17, 2018 - 09:16

Ευρωπαϊκη Ένωση

Χρήσιμοι σύνδεσμοι για θέσεις εργασίας και θέσεις πρακτικής άσκησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η ΕΕ χρηματοδοτεί ένα ευρύ φάσμα έργων και προγραμμάτων σε διάφορους τομείς.
Η Ε.Ε. παρέχει πληροφόρηση για τις Υπηρεσίες που προσφέρει.

Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας

To ΔΠΘ είναι θεσμικό μέλος του Ελληνικού Δικτύου Ορολογίας.

Δημοσκόπηση

Απευθυνθήκατε τελευταία σε κέντρο πληροφόρησης Europe Direct; Θέλουμε να μάθουμε τις εντυπώσεις σας!