Back to Top

Χρηματοδοτήσεις

Subscribe to Ροή Χρηματοδοτήσεις
Ενημερώθηκε: πριν από 1 ώρα 20 λεπτά

Η2020 - Strengthening international cooperation on sustainable urbanisation: nature-based solutions for restoration and rehabilitation of urban ecosystems

Παρ, 18/01/2019 - 08:31

Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020 – Κοινωνικές Προκλήσεις», έχει συνολικό προϋπολογισμό 10 εκατομμύρια ευρώ και προσφέρει 100% χρηματοδότηση για την υποστήριξη έργων.

Ειδικότερα, η παρούσα πρόσκληση καλύπτει την ανάγκη για μια συστηματική προσέγγιση για τη μετάβαση προς μια πιο παραγωγική, από άποψης πόρων, πιο πράσινης και πιο ανταγωνιστικής οικονομίας.

H2020 - Smart materials, systems and structures for energy harvesting (RIA)

Πέμ, 17/01/2019 - 08:52

Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020 – Κοινωνικές Προκλήσεις», έχει συνολικό προϋπολογισμό 65,1 εκατομμύρια ευρώ και προσφέρει 100% χρηματοδότηση για την υποστήριξη έργων.

Ειδικότερα, στόχος της πρόσκλησης είναι η περαιτέρω ενίσχυση της παγκόσμιας ηγετικής θέσης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας στην περιβαλλοντική αειφορία, μέσω ενός συνδυασμού ώριμων και αποδιοργανωτικών τεχνολογιών. Η επιτυχία θα φανεί στην επίτευξη μετρήσιμων συμβολών σε καθορισμένους στόχους αειφόρου ανάπτυξης.

H2020 - Support for the opening of low-carbon energy research databases in Europe

Τετ, 16/01/2019 - 08:48

Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», έχει συνολικό προϋπολογισμό 2 εκατομμύρια ευρώ και προσφέρει 100% χρηματοδότηση στην υποστήριξη έργων στον περιβαλλοντικό τομέα.

Οι δραστηριότητες που υποστηρίζονται στην παρούσα πρόσκληση πρέπει να παρέχουν:

-από πλευράς προσφοράς, φθηνότερες και πιο αποδοτικές τεχνολογίες παραγωγής (π.χ. τεχνολογίες ανανεώσιμης ενέργειας) οι οποίες θα είναι καλύτερα ενσωματωμένες σε διάφορα επίπεδα του ενεργειακού συστήματος.

Πολυπρογράμματα Επιχορηγήσεις για ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης που αφορούν τα γεωργικά προϊόντα και εφαρμόζονται στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες

Τρί, 15/01/2019 - 20:11

Γενικός στόχος των ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τομέα της Ένωσης.

Οι ειδικοί στόχοι των ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης είναι:

α) να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τα πλεονεκτήματα των γεωργικών προϊόντων της Ένωσης και τα υψηλά πρότυπα που εφαρμόζονται στις μεθόδους παραγωγής στην Ένωση·

β) να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και η κατανάλωση γεωργικών προϊόντων και ορισμένων προϊόντων διατροφής της Ένωσης και να βελτιωθεί η προβολή τους τόσο εντός όσο και εκτός της Ένωσης·

Επιχορηγήσεις για ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης που αφορούν τα γεωργικά προϊόντα και εφαρμόζονται στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες

Τρί, 15/01/2019 - 20:08

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέθεσε στον Εκτελεστικό Οργανισμό για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα (εφεξής «Chafea») τη διαχείριση ορισμένων τμημάτων των ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης που αφορούν τα γεωργικά προϊόντα και εφαρμόζονται στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης προσκλήσεων υποβολής προτάσεων και της αξιολόγησης των αιτήσεων για απλά προγράμματα.

Γενικός στόχος των ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τομέα της Ένωσης.

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων της Kοινής Eπιχείρησης Κυψέλες Καυσίμου και Υδρογόνο 2

Τρί, 15/01/2019 - 20:03

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε την προκήρυξη υποβολής προτάσεων και συναφών δραστηριοτήτων βάσει του προγράμματος εργασίας για το 2019 της κοινής επιχείρησης Κυψέλες Καυσίμου και Υδρογόνο 2 (Kοινής Eπιχείρησης ΚΚΥ 2).

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων της κοινής επιχείρησης Κυψέλες Καυσίμου και Υδρογόνο 2

Εrasmus+ - Mobility of individuals in VET, school education and adult education fields

Τρί, 15/01/2019 - 09:08

Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Erasmus+», έχει συνολικό προϋπολογισμό 2.230.088 ευρώ και προσφέρει χρηματοδότηση για την υλοποίηση έργων στον τομέα της εκπαίδευσης.

Σκοπός της Δράσης είναι να παρέχει ευκαιρίες για την κινητικότητα ατόμων για εκπαίδευση, κατάρτιση, τοποθετήσεις και εθελοντισμό στο εξωτερικό.

URBACT III - Action Planning Networks

Πέμ, 10/01/2019 - 16:44

Το πρόγραμμα URBACT III αναζητά μέχρι 23 νέα δίκτυα σχεδιασμού δράσης.
Τα δίκτυα σχεδιασμού δράσης αποσκοπούν στο να βοηθήσουν τις πόλεις της Ευρώπης να βρουν λύσεις στις κοινές αστικές προκλήσεις.

Transaction cost support for social enterprise finance

Τετ, 09/01/2019 - 08:59

Στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση της απασχόλησης, της κοινωνικής ανάπτυξης και της ενσωμάτωσης, βελτιώνοντας την πρόσβαση των κοινωνικών επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση και υποστηρίζοντας την ανάπτυξη της αγοράς χρηματοδότησης των κοινωνικών επιχειρήσεων.
Χρηματοδότηση κάθε έργου: από 300.000 έως 1.000.000 ευρώ
Ποσοστό συγχρηματοδότησης: Έως 80%
Απαιτούμενοι Εταίροι: – Για να είναι επιλέξιμος, ο κύριος αιτών, οι συν-αιτούντες και ο συνδεδεμένος φορέας πρέπει να είναι:

H2020 - INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES / Next Generation Internet – An Open Internet Initiative

Τρί, 08/01/2019 - 11:21

Οι προτάσεις στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης πρέπει να αφορούν ένα από τα ακόλουθα θέματα:
• Τεχνολογίες ψηφιοποίησης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας
• Ευρωπαϊκή Υποδομή Δεδομένων: Τεχνολογίες HPC, Big Data και Cloud
• 5G
• Διαδίκτυο νέας γενιάς

Aναλυτικότερα:
H2020 - INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES / Next Generation Internet – An Open Internet Initiative

Η2020 - Collaborative approaches to cultural heritage for social cohesion

Τρί, 08/01/2019 - 11:13

Στόχος της πρόσκλησης είναι να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που συνδέονται με την επιδεινούμενη κοινωνικοοικονομική και πολιτιστική προέλευση και τα αποτελέσματα της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης στην Ευρώπη, σε ένα πλαίσιο παγκοσμιοποίησης και ψηφιοποίησης και να δοθούν εναλλακτικές επιλογές πολιτικής.

Blue Economy / Grants for the Blue Economy: investing in innovation

Παρ, 04/01/2019 - 10:33

Αυτή η πρόσκληση επικεντρώνεται στα εξής:
– εφαρμογή πολυεπίπεδων προσεγγίσεων και καινοτόμων εταιρικών σχέσενων μεταξύ των φορέων της ναυτιλίας για την προώθηση της γαλάζιας οικονομίας
-την ανάπτυξη μπλε και έξυπνων δεξιοτήτων, κατάλληλων για την κάλυψη των εξελισσόμενων αναγκών της αγοράς εργασίας στην γαλαζια οικονομία (Blue Careers)
– καινοτόμες τεχνολογίες ή / και ναυτιλιακές υπηρεσίες για τη βελτίωση της ετοιμότητάς τους στην αγορά, την πρόοδο προς την είσοδο στην αγορά και τη διευκόλυνση της πρόσβασης των μπλε οικονομικών παραγόντων

Blue Economy / Blue Labs:Ιinnovative Solutions for Maritime Challenges

Πέμ, 03/01/2019 - 09:58

Η παρούσα πρόσκληση αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανάπτυξης και της εφαρμογής της θαλάσσιας πολιτικής της ΕΕ και της γαλάζιας οικονομίας στην Ευρώπη.
Η πρόσκληση επικεντρώνεται σε 3 θέματα: Μπλε Εργαστήρια, Μπλε Καριέρα και Μπλε Οικονομία.

Aναλυτικότερα:
Blue Economy / Blue Labs:Ιinnovative Solutions for Maritime Challenges

H2020 - The impact of technological transformations on children and youth

Δευ, 31/12/2018 - 10:00

Στόχος της πρόσκλησης είναι να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που συνδέονται με την επιδεινούμενη κοινωνικοοικονομική και πολιτιστική προέλευση και τα αποτελέσματα της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης στην Ευρώπη, σε ένα πλαίσιο παγκοσμιοποίησης και ψηφιοποίησης και να δοθούν εναλλακτικές επιλογές πολιτικής.

H2020 - Understanding migration mobility patterns: elaborating mid and long-term migration scenarios

Παρ, 28/12/2018 - 10:57

Στόχος της πρόσκλησης είναι η κατάρτιση συστάσεων βασισμένων σε αποδεικτικά στοιχεία για την παγκόσμια και ευρωπαϊκή διακυβέρνηση της μετανάστευσης υπηκόων τρίτων χωρών καθώς και καινοτόμων λύσεων για την επιτυχή ένταξη των μεταναστών στις ευρωπαϊκές κοινωνίες υποδοχής.

H2020 - Addressing the challenge of migrant integration through ICT-enabled solutions

Πέμ, 27/12/2018 - 09:27

Στόχος της πρόσκλησης είναι η κατάρτιση συστάσεων βασισμένων σε αποδεικτικά στοιχεία για την παγκόσμια και ευρωπαϊκή διακυβέρνηση της μετανάστευσης υπηκόων τρίτων χωρών καθώς και καινοτόμων λύσεων για την επιτυχή ένταξη των μεταναστών στις ευρωπαϊκές κοινωνίες υποδοχής.

Η2020 - International protection of refugees in a comparative perspective

Πέμ, 27/12/2018 - 09:24

Στόχος της πρόσκλησης είναι η κατάρτιση συστάσεων βασισμένων σε αποδεικτικά στοιχεία για την παγκόσμια και ευρωπαϊκή διακυβέρνηση της μετανάστευσης υπηκόων τρίτων χωρών καθώς και καινοτόμων λύσεων για την επιτυχή ένταξη των μεταναστών στις ευρωπαϊκές κοινωνίες υποδοχής.

H2020 - Social and economic effects of migration in Europe and integration policies

Δευ, 24/12/2018 - 10:24

Στόχος της πρόσκλησης είναι η κατάρτιση συστάσεων βασισμένων σε αποδεικτικά στοιχεία για την παγκόσμια και ευρωπαϊκή διακυβέρνηση της μετανάστευσης υπηκόων τρίτων χωρών καθώς και καινοτόμων λύσεων για την επιτυχή ένταξη των μεταναστών στις ευρωπαϊκές κοινωνίες υποδοχής.

H2020 - Transformative impact of disruptive technologies in public services

Δευ, 24/12/2018 - 10:20

Στόχος της πρόσκλησης είναι να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που συνδέονται με την επιδεινούμενη κοινωνικοοικονομική και πολιτιστική προέλευση και τα αποτελέσματα της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης στην Ευρώπη, σε ένα πλαίσιο παγκοσμιοποίησης και ψηφιοποίησης και να δοθούν εναλλακτικές επιλογές πολιτικής.

Internal Security Fund Police - Protection

Παρ, 21/12/2018 - 10:14

Στόχος είναι η στήριξη σχεδίων με στόχο την:
• Βελτίωση της προστασίας των δημόσιων χώρων σύμφωνα με το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τη βελτίωση της προστασίας των δημόσιων χώρων.
• Βελτίωση της προστασίας από επιθέσεις σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης για την ενίσχυση της ετοιμότητας έναντι κινδύνων χημικής, βιολογικής, ακτινολογικής και πυρηνικής ασφάλειας.
• Την ενίσχυση της ικανότητας των αρχών των κρατών μελών και άλλων ενδιαφερομένων να εφαρμόσουν τον κανονισμό 98/2013,
• Αντιμετώπιση των απειλών για υποδομές ζωτικής σημασίας και δημόσιους χώρους.

Σελίδες

Δημοφιλη

Online Εφαρμογές ΔΠΘ

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Η Ευρωπη σου

Η Ευρώπη σου

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πληροφορίες σχετικές με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στην Ε.Ε..

Εκδοσεις Ε.Ε.

Συλλογή από Εκδόσεις της Ε.Ε.

Erasmus Traineeship

Εύρεση Φορέων Erasmus Traineeship

Αναζητήστε φορείς για Erasmus Traineeship

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Mixcloud
  • YouTube

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Εκπομπη "Η Ώρα της Ευρώπης"

Το Europe Direct Ξάνθης εκμπέμπει ραδιοφωνικά κάθε Πέμπτη στις 12

Πρόσφατα Άρθρα

Δευτέρα, Ιούνιος 1, 2020 - 10:25
Παρασκευή, Μάιος 29, 2020 - 19:09

Ευρωπαϊκη Ένωση

Χρήσιμοι σύνδεσμοι για θέσεις εργασίας και θέσεις πρακτικής άσκησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η ΕΕ χρηματοδοτεί ένα ευρύ φάσμα έργων και προγραμμάτων σε διάφορους τομείς.
Η Ε.Ε. παρέχει πληροφόρηση για τις Υπηρεσίες που προσφέρει.
Η Ε.Ε. προσφέρει ενημέρωση για Δράσεις της & Δικαιώματα πολιτών

Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας

To ΔΠΘ είναι θεσμικό μέλος του Ελληνικού Δικτύου Ορολογίας.

Δημοσκόπηση

Απευθυνθήκατε τελευταία σε κέντρο πληροφόρησης Europe Direct; Θέλουμε να μάθουμε τις εντυπώσεις σας!