Back to Top

Χρηματοδοτήσεις

Subscribe to Ροή Χρηματοδοτήσεις
Ενημερώθηκε: πριν από 10 λεπτά 55 δευτερόλεπτα

Η2020 - International protection of refugees in a comparative perspective

Πέμ, 27/12/2018 - 09:24

Στόχος της πρόσκλησης είναι η κατάρτιση συστάσεων βασισμένων σε αποδεικτικά στοιχεία για την παγκόσμια και ευρωπαϊκή διακυβέρνηση της μετανάστευσης υπηκόων τρίτων χωρών καθώς και καινοτόμων λύσεων για την επιτυχή ένταξη των μεταναστών στις ευρωπαϊκές κοινωνίες υποδοχής.

H2020 - Social and economic effects of migration in Europe and integration policies

Δευ, 24/12/2018 - 10:24

Στόχος της πρόσκλησης είναι η κατάρτιση συστάσεων βασισμένων σε αποδεικτικά στοιχεία για την παγκόσμια και ευρωπαϊκή διακυβέρνηση της μετανάστευσης υπηκόων τρίτων χωρών καθώς και καινοτόμων λύσεων για την επιτυχή ένταξη των μεταναστών στις ευρωπαϊκές κοινωνίες υποδοχής.

H2020 - Transformative impact of disruptive technologies in public services

Δευ, 24/12/2018 - 10:20

Στόχος της πρόσκλησης είναι να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που συνδέονται με την επιδεινούμενη κοινωνικοοικονομική και πολιτιστική προέλευση και τα αποτελέσματα της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης στην Ευρώπη, σε ένα πλαίσιο παγκοσμιοποίησης και ψηφιοποίησης και να δοθούν εναλλακτικές επιλογές πολιτικής.

Internal Security Fund Police - Protection

Παρ, 21/12/2018 - 10:14

Στόχος είναι η στήριξη σχεδίων με στόχο την:
• Βελτίωση της προστασίας των δημόσιων χώρων σύμφωνα με το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τη βελτίωση της προστασίας των δημόσιων χώρων.
• Βελτίωση της προστασίας από επιθέσεις σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης για την ενίσχυση της ετοιμότητας έναντι κινδύνων χημικής, βιολογικής, ακτινολογικής και πυρηνικής ασφάλειας.
• Την ενίσχυση της ικανότητας των αρχών των κρατών μελών και άλλων ενδιαφερομένων να εφαρμόσουν τον κανονισμό 98/2013,
• Αντιμετώπιση των απειλών για υποδομές ζωτικής σημασίας και δημόσιους χώρους.

Internal Security Fund Police - Civil Society Empowerment Programme

Τετ, 19/12/2018 - 09:41

Ο στόχος είναι να αντιμετωπιστεί η απότομη άνοδος των εξτρεμιστών και των τρομοκρατών που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο. Σκοπός της πρόσκλησης είναι να υποστηρίξει την παροχή αποτελεσματικών και εναλλακτικών τρόπων παρακολούθησης του διαδικτυακού τρομοκρατικού και εξτρεμιστικού περιεχομένου.

Internal Security Fund Police - Environmental crime

Δευ, 17/12/2018 - 09:32

Ο στόχος είναι να ενισχυθούν οι επιχειρησιακές δραστηριότητες της επιβολής του νόμου μέσω της κατάρτισης των αρμόδιων αρχών όσον αφορά: την καταπολέμηση της εμπορίας άγριων ζώων, του εγκλήματος των δασών και άλλων μορφών εγκληματικότητας στην άγρια πανίδα, όπως επίσης και την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης αποβλήτων και κάθε άλλο είδος περιβαλλοντικού εγκλήματος.

Kαταληκτική ημερομηνία: 14-02-2019

H2020 - Raw materials policy support actions for the circular economy.

Πέμ, 13/12/2018 - 20:09

Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020 – Κοινωνικές προκλήσεις», έχει συνολικό προϋπολογισμό 3 εκατομμύρια ευρώ και προσφέρει 100% χρηματοδότηση στην υποστήριξη έργων.

Ειδικότερα, η παρούσα πρόσκληση καλύπτει την ανάγκη για μια συστηματική προσέγγιση για τη μετάβαση προς μια πιο παραγωγική, από άποψης πόρων, πιο πράσινης και πιο ανταγωνιστικής οικονομίας.

Horizon 2020 - Real-time nano-characterisation technologies (RIA)

Τρί, 11/12/2018 - 09:28

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι να τεθούν τα θεμέλια για την αυριανή βιομηχανία στην Ευρώπη και να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και ανάπτυξη μέσω ενός οικοσυστήματος καινοτομίας για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τον έλεγχο και την αναβάθμιση των προηγμένων υλικών και νανοτεχνολογιών.

Horizon 2020 - Real-time nano-characterisation technologies (RIA)

Πρόσκληση Υποβιολής Προτάσεων 2019 - Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης

Δευ, 10/12/2018 - 10:40

H παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων βασίζεται στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας 2019 του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

Ενέργειες

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων καλύπτει τις ακόλουθες δράσεις του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης:

— Έργα εθελοντισμού

— Συμπράξεις εθελοντισμού (ειδικές συμφωνίες για το 2019 βάσει της ΣΣΠ 2018-2020) (1)

— Ομάδες εθελοντισμού σε τομείς υψηλής προτεραιότητας

— Θέσεις πρακτικής άσκησης και απασχόλησης

— Έργα αλληλεγγύης

— Σήμα ποιότητας

Horizon 2020 - Building a water-smart economy and society

Δευ, 10/12/2018 - 10:28

Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», έχει συνολικό προϋπολογισμό 72 εκατομμύρια ευρώ και προσφέρει 100% χρηματοδότηση για την υποστήριξη έργων στους τομείς οικονομίας και περιβάλλοντος.

Ειδικότερα, η πρόκληση καλύπτει την ανάγκη για μια συστηματική προσέγγιση για τη μετάβαση προς μια πιο παραγωγική, από άποψης πόρων, πιο πράσινης και πιο ανταγωνιστικής οικονομίας.

Erasmus+: Sector Skills Alliances

Τετ, 05/12/2018 - 14:09

Η συγκεκριμένη πρόσκληση στοχεύει στα εξής:
• τον καθορισμό των αναγκών όσον αφορά τις δεξιότητες και την κατάρτιση σε συγκεκριμένους οικονομικούς τομείς
• τον σχεδιασμό και την εφαρμογή κοινών προγραμμάτων σπουδώνΟι δραστηριότητες πρέπει να αφορούν τομείς όπως ο μεταποιητικός και μηχανολογικός τομέας, το εμπόριο, το τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών, η περιβαλλοντική τεχνολογία, οι πολιτιστικοί και δημιουργικοί τομείς, η υγειονομική περίθαλψη και ο τουρισμός.

Jean Monnet actions – Chairs, Modules, Centres of Excellence, Support to Associations, Networks, Projects

Δευ, 03/12/2018 - 09:23

Οι Δράσεις Jean Monnet στοχεύουν στην αριστεία στη διδασκαλία και έρευνα στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών σπουδών. Οι Δράσεις σκοπεύουν επίσης στο να ενισχύσουν το διάλογο μεταξύ των ακαδημαϊκών και των υπευθύνων χάραξης πολιτικής σε θέματα Ευρωπαϊκής πολιτικής. Τέλος, δίνεται έμφαση σε θέματα Ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης και στον ρόλο της ΕΕ σε μία παγκοσμιοποιημένη κοινωνία, στην προώθησης της ενεργούς πολιτότητας και του διαλόγου μεταξύ ανθρώπων και πολιτισμών.

Erasmus+: Capacity building in the field of youth

Τρί, 27/11/2018 - 09:31

Η Δράση αυτή στοχεύει στη(ν):
• Aνάπτυξη συνεργασιών και ανταλλαγών ανάμεσα σε Χώρες του Προγράμματος και Χώρες Εταίρους από όλο τον κόσμο
• Bελτίωση της ποιότητας και αναγνώριση της εργασίας των νέων, της άτυπης μάθησης και του εθελοντισμού στις Χώρες Εταίρους
• Προώθηση δραστηριοτήτων κινητικότητας μεταξύ Χωρών του Προγράμματος και Χωρών Εταίρων με στόχο τη συμμετοχή των νέων με λιγότερες ευκαιρίες στα κοινάΟι δραστηριότητες που επιχορηγούνται στα πλαίσια της δράσης είναι:

Erasmus+: Κοινωνική ένταξη και κοινές αξίες: συνεισφορά στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης

Τρί, 20/11/2018 - 20:59

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα υποστηρίζει έργα διακρατικής συνεργασίας στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

Κάθε αίτηση πρέπει να εστιάζει σε έναν γενικό στόχο και έναν από τους ειδικούς στόχους.

Οι προτάσεις θα πρέπει να αφορούν έναν από τους δύο κάτωθι γενικούς στόχους:

Erasmus+ - Δίκτυα και συμπράξεις παρόχων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

Πέμ, 08/11/2018 - 13:57

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι η υποστήριξη έργων για τη δημιουργία διακρατικών και εθνικών δικτύων και συμπράξεων παρόχων ΕΕΚ σε επίπεδο αρχικής και συνεχούς ΕΕΚ, προκειμένου να υποστηριχθεί η μελέτη πολιτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να προαχθεί η ενημέρωση και η υλοποίηση των ευρωπαϊκών πολιτικών ΕΕΚ σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Support to Television Programming 2019

Πέμ, 08/11/2018 - 13:07

Στο πλαίσιο του ειδικού στόχου της ενίσχυσης της ικανότητας του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού τομέα να λειτουργεί διακρατικά και διεθνώς, μία από τις προτεραιότητες του Υπο-προγράμματος MEDIA είναι:
• η αύξηση της ικανότητας των φορέων του οπτικοακουστικού τομέα στην ανάπτυξη ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων με δυνατότητα να κυκλοφορούν στην ΕΕ και πέρα, και η διευκόλυνση της ευρωπαϊκής και διεθνούς συμπαραγωγής, μεταξύ άλλων και με τους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς.

Support for Development of Audiovisual Content – Single Project 2019

Τρί, 06/11/2018 - 09:54

Είναι επιλέξιμες οι δραστηριότητες ανάπτυξης για τα ακόλουθα οπτικοακουστικά έργα:
• ταινίες μεγάλου μήκους, κινούμενα σχέδια και δημιουργικά ντοκιμαντέρ ελάχιστης διάρκειας 60 λεπτών προοριζόμενα πρωτίστως για κινηματογραφική διανομή
• έργα μυθοπλασίας (σε ένα ή περισσότερα επεισόδια) συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 90 λεπτών, κινούμενα σχέδια (σε ένα ή περισσότερα επεισόδια) συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 24 λεπτών και δημιουργικά ντοκιμαντέρ (σε ένα ή περισσότερα επεισόδια) συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 50 λεπτών, προοριζόμενα πρωτίστως για την τηλεόραση

Πρόγραμμα Erasmus+ - Συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών στον τομέα της νεολαίας

Δευ, 05/11/2018 - 15:37

Η συνεργασία με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας είναι ουσιαστικής σημασίας για την ανάπτυξη ενός διευρυμένου αισθήματος οικειοποίησης σε σχέση με τις στρατηγικές και πολιτικές μάθησης και για τη συνεκτίμηση των ιδεών και των προβληματισμών των ενδιαφερομένων σε όλα τα επίπεδα.

Aναλυτικότερα:
Πρόγραμμα Erasmus+ - Συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών στον τομέα της νεολαίας

Στήριξη για μέτρα ενημέρωσης σχετικά με την Κοινή Γεωργική Πολιτική για το 2019

Πέμ, 01/11/2018 - 18:56

Γενικός στόχος της πρόσκλησης είναι η οικοδόμηση εμπιστοσύνης στην ΕΕ και μεταξύ όλων των πολιτών, τόσο των γεωργών όσο και εκείνων που δεν ασχολούνται με τη γεωργία. Η κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) είναι μία πολιτική που αφορά όλους τους πολίτες της ΕΕ και τα οφέλη που παρέχει σε αυτούς πρέπει να καταδεικνύονται σαφώς.

Για το ευρύ κοινό — στόχος είναι η αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τη σημασία της στήριξης που παρέχει η ΕΕ στη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη μέσω της ΚΓΠ.

Design and management of networking and capacity building activities for European Heritage Label sites

Τρί, 30/10/2018 - 09:00

Η δράση στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης συμβάλλει στους γενικούς στόχους της δράσης για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς, την ευαισθητοποίηση των πολιτών στην Ένωση, ιδίως της νεολαίας, με βάση κοινές αξίες και στοιχεία ευρωπαϊκής ιστορίας και του πολιτισμού, καθώς και την ενίσχυση του διαπολιτισμικού διαλόγου.
Σκοπός είναι να επιλεγεί ένας συντονιστής (μια ενιαία νομική οντότητα ή κοινοπραξία οργανώσεων) για την έναρξη δραστηριοτήτων δικτύωσης, δημιουργίας και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, συμβάλλοντας έτσι:

Σελίδες

Δημοφιλη

Online Εφαρμογές ΔΠΘ

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Η Ευρωπη σου

Η Ευρώπη σου

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πληροφορίες σχετικές με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στην Ε.Ε..

Εκδοσεις Ε.Ε.

Συλλογή από Εκδόσεις της Ε.Ε.

Erasmus Traineeship

Εύρεση Φορέων Erasmus Traineeship

Αναζητήστε φορείς για Erasmus Traineeship

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Mixcloud
  • YouTube

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Εκπομπη "Η Ώρα της Ευρώπης"

Το Europe Direct Ξάνθης εκμπέμπει ραδιοφωνικά κάθε Πέμπτη στις 12

Πρόσφατα Άρθρα

Παρασκευή, Σεπτέμβριος 13, 2019 - 20:47

Ευρωπαϊκη Ένωση

Χρήσιμοι σύνδεσμοι για θέσεις εργασίας και θέσεις πρακτικής άσκησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η ΕΕ χρηματοδοτεί ένα ευρύ φάσμα έργων και προγραμμάτων σε διάφορους τομείς.
Η Ε.Ε. παρέχει πληροφόρηση για τις Υπηρεσίες που προσφέρει.

Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας

To ΔΠΘ είναι θεσμικό μέλος του Ελληνικού Δικτύου Ορολογίας.

Δημοσκόπηση

Απευθυνθήκατε τελευταία σε κέντρο πληροφόρησης Europe Direct; Θέλουμε να μάθουμε τις εντυπώσεις σας!