Back to Top

Χρηματοδοτήσεις

Subscribe to Ροή Χρηματοδοτήσεις
Ενημερώθηκε: πριν από 28 λεπτά 44 δευτερόλεπτα

SecureChain: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για κουπόνια καινοτομίας

Δευ, 15/06/2015 - 22:38

Το SECURECHAIN είναι ένα πρόγραμμα για την ανανεώσιμη ενέργεια, το οποίο υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με συνολική επιχορήγηση 1,8 M€. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση βιώσιμων εφοδιαστικών αλυσίδων βιοενέργειας σε αγροτικές περιοχές, οι οποίες πληρούν υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα και είναι οικονομικά βιώσιμες για μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

Πρόγραμμα για ανέργους με επίδομα έως 3.500 ευρώ και επιδοτήση 15.000 ευρώ από το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ

Τρί, 09/06/2015 - 12:41

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Υλοποίηση Ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) EGF-NUTRIART», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, υλοποιεί επιδοτούμενο πρόγραμμα συμβουλευτικής, κατάρτισης και αυτοαπασχόλησης/επιχειρηματικότητας για άνεργους νέους ηλικίας 15 έως 29 ετών.

Projects supporting business transfers to employees creating a cooperative in order to ensure the sustainability of SMEs

Δευ, 08/06/2015 - 11:57

The main objective of this call for expressions of interest is to improve the environment for transferring businesses to employees or workers organised in cooperative form and to raise awareness about the benefits of a cooperative model in Europe.

Proposals shall:
- be implemented by transnational consortia composed by partners established in EU countries;
- be technically and financially sustainable;
- be measurable;
- give visibility to the EU's support of the project.

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2015 - Τρίτο πρόγραμμα δράσης της Ένωσης στον τομέα της υγείας (2014-2020)

Δευ, 08/06/2015 - 10:25

Η εν λόγω πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποτελείται από:
—πρόταση υποβολής προτάσεων για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς σε συγκεκριμένες ενέργειες με τη μορφή επιχορηγήσεων σχεδίων.

H προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων είναι στις 15 Σεπτεμβρίου 2015.

Δείτε τις προσκλήσεις που "τρέχουν" αυτή την περίοδο ακολουθώντας τον σύνδεσμο:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie...

Ανοικτή πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων — GP/DSI/ReferNet_FPA/001/15

Δευ, 08/06/2015 - 10:18

ReferNet — Ευρωπαϊκό δίκτυο πληροφόρησης του Cedefop για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ)

Με στόχο την καθιέρωση ενός ευρωπαϊκού δικτύου πληροφόρησης για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση —του ReferNet—, η παρούσα πρόσκληση αποσκοπεί στην επιλογή ενός αιτούντος από κάθε επιλέξιμη χώρα (κράτη μέλη της ΕΕ, Ισλανδία και Νορβηγία) με τον οποίο το Cedefop θα συνάψει τετραετή σύμβαση-πλαίσιο εταιρικής σχέσης.

Περιφερειακό πρόγραµµα ENVI-Med, 4η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων

Τετ, 03/06/2015 - 09:57

Το περιφερειακό πρόγραµµα ENVI-Med αποτελεί µία πρωτοβουλία της γαλλικής συνεργασίας για τις χώρες της Μεσογείου και στοχεύει στη δηµιουργία και την ενδυνάµωση επιστηµονικών και τεχνολογικών συνεργασιών υψηλού επιπέδου στην περιοχή αυτή, µε βάση το αµοιβαίο όφελος και τη δικτύωση σχετικά µε έρευνες που εστιάζουν στην αειφόρο ανάπτυξη και την κατανόηση της περιβαλλοντικής λειτουργίας της λεκάνης της Μεσογείου.

Call for proposals: Support of a common European network aiming at aligning the use of Building Information Modelling in public works

Δευ, 25/05/2015 - 14:21

The main objective of this call is to develop activities, projects and actions and a common European strategy for the introduction and specification of Building Information Modelling (BIM) in Europe’s public works.
European public works and construction stakeholders face challenges which must be tackled in order to improve their performance:
structural issues of inefficiencies resulting from miscommunication, poor coordination and errors in a highly-fragmented supply chain;

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων και τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (COSME, 2014-2020): Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας του τομέα του τουρισμού

Τετ, 13/05/2015 - 10:05

Το πρόγραμμα COSME αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων της ΕΕ, στην ενθάρρυνση του επιχειρηματικού πνεύματος και στην προαγωγή της δημιουργίας και ανάπτυξης ΜΜΕ. Το εν λόγω πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται για χρηματοδότηση της εταιρείας τους, σε πολίτες που ενδιαφέρονται να ιδρύσουν ή να αναπτύξουν μια επιχείρηση, αλλά και σε κρατικές αρχές που διαμορφώνουν ή εφαρμόζουν σχετικές πολιτικές.

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων — Ευρωπαϊκή Επιτροπή — ΓΔ REGIO — Πολυπεριφερειακή βοήθεια για την αξιολόγηση των δυνατοτήτων χρήσης των χρηματοδοτικών μέσων που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής, το ΕΚΤ και το ΕΓΤΑΑ

Δευ, 11/05/2015 - 13:28

Επιλέξιμοι υποψήφιοι
Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί από κοινοπραξία τουλάχιστον δύο διαχειριστικών αρχών/ενδιάμεσων φορέων για τα προγράμματα ΕΤΠΑ, ΤΣ, ΕΚΤ ή ΕΓΤΑΑ, που να καλύπτει τουλάχιστον δύο διαφορετικά κράτη μέλη.

Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων βάσει του προγράμματος εργασιών για επιχορηγήσεις στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων τηλεπικοινωνιών, στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» για την περίοδο 2014-2020

Δευ, 11/05/2015 - 13:25

Η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκηρύσσει πρόσκληση υποβολής προτάσεων με σκοπό την επιχορήγηση έργων σύμφωνα με τις προτεραιότητες και τους στόχους που ορίζονται στο πρόγραμμα εργασιών για το 2015 στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων τηλεπικοινωνιών, στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» για την περίοδο 2014-2020.

Call for proposals: Supporting the production of design-based consumer goods

Πέμ, 07/05/2015 - 16:52

Small and medium-sized enterprises (SMEs) producing design-based consumer goods are diverse and cover value chains composed of design, product development, manufacturing and distribution operations of various sectors. These sectors include textiles, clothing, leather and fur products, footwear, bags and accessories, sports goods, games and toys, interior home decoration products, spectacles, watches, jewellery, and cosmetic and beauty products.

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων και συναφών δραστηριοτήτων βάσει του προγράμματος εργασίας 2015 της Κοινής Επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2»

Πέμ, 07/05/2015 - 16:50

Το εν λόγω πρόγραμμα εργασίας, περιλαμβανομένων των προθεσμιών και των προϋπολογισμών για τις δραστηριότητες, διατίθενται στη διαδικτυακή πύλη για τους συμμετέχοντες (http://ec.europa.eu/research/participants/portal), μαζί με πληροφορίες για τους κανόνες που διέπουν τις προσκλήσεις και τις συναφείς δραστηριότητες, καθώς και οδηγίες προς τους υποψηφίους για τον τρόπο υποβολής των προτάσεων. Όλες αυτές οι πληροφορίες επικαιροποιούνται, εάν χρειασθεί, στην προαναφερόμενη διαδικτυακή πύλη για τους συμμετέχοντες.

Call for proposals: Supporting competitive and sustainable growth in the tourism sector

Δευ, 04/05/2015 - 10:52

COSME programme intends to co-fund project partnerships that will facilitate the increase of tourism flows during the low and medium seasons, targeting seniors (any person over 55 years old) and the youth (aged between 15 and 29).

Proposals should be presented by consortia made of a minimum of 5 partners from at least 4 different eligible countries (when applying for Themes 1 and/or 2) or at least 2 different eligible countries (when applying for Theme 3).

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας 2015 για τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα όσον αφορά τις βιομηχανίες βιοπροϊόντων

Τετ, 29/04/2015 - 10:19

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί πρόσκληση υποβολής προτάσεων και συναφών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας 2015 για τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα όσον αφορά τις βιομηχανίες βιοπροϊόντων.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν προτάσεις για την παρακάτω πρόσκληση: H2020-BBI-JTI-2015-01

Αναλυτικά:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.13...

COS-TEDEN-2015-3-05: European Destinations of Excellence – Promotion of EDEN destinations and awareness raising

Τετ, 29/04/2015 - 10:01

The objective of this call is to support administrative bodies in charge of tourism in eligible countries to design and implement a promotional campaign to raise awareness of the EDEN project and increase the visibility of the European Destinations of Excellence selected in 2007-2015.

Αναλυτικά:

Towards EU Regional Economic Convergence (TREC) - Pilot Projects to reinforce collaboration among clusters and technology centres

Τρί, 28/04/2015 - 10:18

This call aims to maximise the innovation uptake and productivity increases by identifying:
- R&D & innovation solutions and challenges,
- value chain linkages,
- business opportunities for collaboration across borders and sectors, notably between SMEs from less and more economically advanced regions.

Πρόσκληση υποβολής ερευνητικών προτάσεων σε τεχνολογίες διττής χρήσης στο πλαίσιο αξιολόγησης δυνατότητας συγχρηματοδότησης τους απο ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία

Δευ, 20/04/2015 - 10:50

The objectives of this Request for Projects (RfP) are the followings:
- Identify Project Holders among the EDA participating Member States (pMS), carrying projects of R&D/R&T or reinforcement of competitiveness in the field of dual-use technologies and seeking financial resources to develop it;
- Select the most promising projects and Project Holders based on eligibility and key performance criteria;
- Provide Technical Assistance to the best project selected to help Project Holders accessing to an ERDF financial support in the form of co-financing.

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας για το ECSEL Joint Undertaking

Δευ, 20/04/2015 - 10:46

The ECSEL Joint Undertaking is a public-private partnership in nanoelectronics, embedded software and smart system integration, with the mission to implement a Joint technology Initiative within Horizon 2020. The specificity of the ECSEL JU consists essentially in its three-partite funding scheme: the actions are indeed funded by the private sector supported by both European and national grants. ECSEL JU provides grants for R&I projects selected in open and competitive calls for proposals.

Call for proposals: Statistics for Family Businesses

Πέμ, 16/04/2015 - 14:49

The aim of this call is to provide policy-makers and stakeholders with credible, comparable and systematic information and indicators on the role of the family businesses in national economies. The projects selected should also support the development of statistics in countries which have not yet collected information on family business.

Σελίδες

Δημοφιλη

Online Εφαρμογές ΔΠΘ

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Η Ευρωπη σου

Η Ευρώπη σου

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πληροφορίες σχετικές με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στην Ε.Ε..

Εκδοσεις Ε.Ε.

Συλλογή από Εκδόσεις της Ε.Ε.

Erasmus Traineeship

Εύρεση Φορέων Erasmus Traineeship

Αναζητήστε φορείς για Erasmus Traineeship

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Mixcloud
  • YouTube

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Εκπομπη "Η Ώρα της Ευρώπης"

Το Europe Direct Ξάνθης εκμπέμπει ραδιοφωνικά κάθε Πέμπτη στις 12

Πρόσφατα Άρθρα

Σάββατο, Ιούλιος 20, 2019 - 12:24
Τετάρτη, Ιούλιος 17, 2019 - 16:14

Ευρωπαϊκη Ένωση

Χρήσιμοι σύνδεσμοι για θέσεις εργασίας και θέσεις πρακτικής άσκησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η ΕΕ χρηματοδοτεί ένα ευρύ φάσμα έργων και προγραμμάτων σε διάφορους τομείς.
Η Ε.Ε. παρέχει πληροφόρηση για τις Υπηρεσίες που προσφέρει.

Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας

To ΔΠΘ είναι θεσμικό μέλος του Ελληνικού Δικτύου Ορολογίας.

Δημοσκόπηση

Απευθυνθήκατε τελευταία σε κέντρο πληροφόρησης Europe Direct; Θέλουμε να μάθουμε τις εντυπώσεις σας!