Back to Top

Θέσεις εργασιας σε φορείς Ευρ. Ενώσης

Subscribe to Ροή Θέσεις εργασιας σε φορείς Ευρ. Ενώσης
Ενημερώθηκε: πριν από 56 λεπτά 55 δευτερόλεπτα

Μηχανικός με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Τετ, 21/01/2015 - 13:12

Η Επιτροπή Ερευνών του Ιονίου Πανεπιστηµίου στο πλαίσιο του έργου µε τίτλο: «Introducing innovations in traditional agro-food products to increase SMEs competitiveness» προσκαλεί τους ενδιαφερόµενους να υποβάλουν προτάσεις για τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ- ΚΡΙΤΗΡΙΑ
1. Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανικών (στον τοµέα Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης)
2. Γνώση Αγγλικών
3. Πιστοποιηµένη γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή

Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, Φεβρουάριος 3, 2015

124 θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στην Ελλάδα (21/01/2015)

Τετ, 21/01/2015 - 13:09

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στην Ελλάδα. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Επιστημονικός Συνεργάτης με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τετ, 21/01/2015 - 12:28

O ΕΛΚΕ ΓΠΑ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Προσδιορισμός της ποιότητας του κρέατος μέσω ευφυούς συστήματος βασισμένο σε πολλαπλούς αισθητήρες, Intelligent multisensor system for meat analysis - iMeatSense» προτίθεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με ένα άτομο.

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Φεβρουάριος 6, 2015

3 θέσεις με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τετ, 21/01/2015 - 12:20

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) για την υλοποίηση του έργου «Στέρεες αυτογαλακτωματοποιούμενες φαρμακευτικές μορφές για την βελτίωση της απορρόφησης δυσδιάλυτων φαρμάκων» προτίθεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με τρία άτομα (3) για διάστημα έως τις 31/07/2015.

Καταληκτική Ημερομηνία: Πέμπτη, Ιανουάριος 29, 2015

Μία θέση διδάσκοντα με το ΠΔ 407/80 στο Τµήµα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Κρήτης

Τετ, 21/01/2015 - 12:15

Το Παιδαγωγικό Τµήµα Προσχολικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστηµών Αγωγής του Πανεπιστηµίου Κρήτης, ενδιαφέρεται να προσλάβει έναν επιστήµονα, κάτοχο διδακτορικού διπλώµατος, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του
Π.∆. 407/1980, για να διδάξει το γνωστικό αντικείµενο: «Μουσική και Ρυθµική Αγωγή Νηπίων» στους φοιτητές του αναφερόµενου Τµήµατος κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαµήνου του ακαδηµαϊκού έτους 2014-2015.

Καταληκτική ημερομηνία: 02-02-2015

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Φεβρουάριος 2, 2015

Φυσικός στο Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΕΧΜΗ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)

Τετ, 21/01/2015 - 11:26

Το Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΕΧΜΗ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Καινοτόμα υλικά για σχεδιασμό και επίδειξη ηλιακών κελιών» (κωδικός «2272», Ακρωνύμιο «INSOLCELL»), το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Γερμανίας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα και Περιφερειών σε Μετάβαση» (με Δικαιούχο την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας), απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Φυσικούς με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέ

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Φεβρουάριος 2, 2015

Experienced Software Developer and Java Software Developer at "CRI" (Athens)

Τετ, 21/01/2015 - 11:24

CRI I.C.T. Greece part of a European Group established in Luxembourg is operating within the IT & Telecoms ecosystem. CRI Group is serving through a comprehensive and innovative Information and Communications Technology offering the, European Union Headquarters and Institutions, Telecom Operators, Financial Institutions and Governmental bodies in 23 countries.

CRI, is seeking to recruit in Athens an Experienced Software Developer and a Java Software Developer.

Please find more information in the attached files.

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών (ΙΥΜ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)

Τετ, 21/01/2015 - 11:19

To Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηµατικών (ΙΥΜ) του Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) απευθύνει πρόσκληση σε διδάκτορες µε ειδίκευση στις εφαρµογές οντολογιών σε θέµατα Συστηµάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ, Geographic Information Systems-GIS) σχετικά µε πολιτιστική κληρονοµιά, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για µία θέση µεταδιδακτορικού ερευνητή.

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Φεβρουάριος 6, 2015

Καθηγητές Ισπανικής Γλώσσας μέσω του Πανελλήνιου Δικτύου Καθηγητών (Αθήνα)

Τετ, 21/01/2015 - 11:00

Zητούνται καθηγητές Ισπανικής Γλώσσας.

Προϋποθέσεις - Προσόντα:
1. Πτυχίο Ισπανικής Φιλολογίας
2. Διαμονή στην Αθήνα.
3. Εμπειρία στα ιδιαίτερα μαθήματα

Παρακαλούμε, αποστείλατε το πλήρες βιογραφικό σας και ηλεκτρονικό αντίγραφο του πτυχίου σας, στην ηλ. διεύθυνση: info@iphestus.com
URL: www.diktio-kathigiton.net
Τηλ.: 211 800 0071 (Πανελλήνιο Δίκτυο Καθηγητών)

49 θέσεις εργασίας σε Διεθνείς Οργανισμούς στο εξωτερικό (21/01/2015)

Τετ, 21/01/2015 - 10:56

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για θέσεις εργασίας σε Διεθνείς Οργανισμούς στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Πωλητές στην βιομηχανία χρωμάτων "BERLING ABEE" (Ελλάδα)

Τετ, 21/01/2015 - 10:27

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
- Minimum προϋπηρεσία στο χώρο της χονδρικής πώλησης χρωμάτων, 3 έτη
- Δεξιότητα ανάπτυξης πωλήσεων χονδρικής
- Στοχοθεσία - Επίτευξη ,Αποτελέσματα καταγεγραμμένα.
- Άνεση στην επικοινωνία
- Δυνατότητα συνεχών επαγγελματικών ταξιδιών
- Επαρκήs χρήση τεχνολογίας (ERP, CRM)
- Γνώσεις και εμπειρία στο merchandising
- Αναλυτική, συνθετική ικανότητα

Περιοχές: Θεσσαλονίκη, Κρήτη, Πελοπόννησος, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Νησιά Αιγαίου, Νησιά Ιονίου, Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρος,

Σύμβουλοι Υποστήριξης Νέων Τεχνολογιών (Ελλάδα)

Τετ, 21/01/2015 - 10:21

Η ManpowerGroup, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας αλυσίδας ηλεκτρονικών ειδών, αναζητά απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ σχολών Πληροφορικής/Τηλεπικοινωνιών, για να απασχοληθούν ως Σύμβουλοι Υποστήριξης στη χρήση Νέων Τεχνολογιών.

Πιο συγκεκριμένα, οι αρμοδιότητες του Συμβούλου Υποστήριξης στη χρήση Νέων Τεχνολογιών περιλαμβάνουν επίσκεψη κατ οίκον σε πελάτες- κατόχους εξοπλισμού πληροφορικής, επεξήγηση δυνατοτήτων των tablets & laptops, υποστήριξη και συμβουλευτική ενημέρωση στη χρήση των συσκευών και βασική εκπαίδευση στη χρήση ίντερνετ.

Θέσεις εργασίας διαφόρων ειδικοτήτων στην Ελλάδα και Κύπρο (20/01/15)

Τετ, 21/01/2015 - 10:00

Στο επισυναπτόμενο αρχείο μπορείτε να βρείτε θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, διαφόρων ειδικοτήτων, σε εταιρίες στην Ελλάδα και Κύπρο, καθώς και πληροφορίες επικοινωνίας για τους ενδιαφερόμενους ή και καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή σχετικής αίτησης.

(Πηγή: Έθνος, 20/01/15)

74 θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στο εξωτερικό (21/01/2015)

Τετ, 21/01/2015 - 09:35

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Scientific/Technical Project Officer – Modeller and Data Analyst at the EC Joint Research Center (Ispra, Italy)

Τρί, 20/01/2015 - 10:18

The Sustainability Assessment Unit fosters sustainability principles in EU policies by developing an integrated assessment framework towards environmental quality and socio-economic viability in the decision making process. The Land Use-based Integrated Sustainability
Assessment modelling platform (LUISA) is one of the infrastructures of the Unit, used for the evaluation of policy options in response to socio-economic scenarios.

Καταληκτική Ημερομηνία: Κυριακή, Φεβρουάριος 8, 2015

5 θέσεις εργασίας σε Φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (16/01/2015)

Παρ, 16/01/2015 - 12:48

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για θέσεις εργασίας σε Φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Σελίδες

Δημοφιλη

Online Εφαρμογές ΔΠΘ

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Η Ευρωπη σου

Η Ευρώπη σου

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πληροφορίες σχετικές με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στην Ε.Ε..

Εκδοσεις Ε.Ε.

Συλλογή από Εκδόσεις της Ε.Ε.

Erasmus Traineeship

Εύρεση Φορέων Erasmus Traineeship

Αναζητήστε φορείς για Erasmus Traineeship

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Mixcloud
  • YouTube

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Εκπομπη "Η Ώρα της Ευρώπης"

Το Europe Direct Ξάνθης εκμπέμπει ραδιοφωνικά κάθε Πέμπτη στις 12

Πρόσφατα Άρθρα

Παρασκευή, Φεβρουάριος 28, 2020 - 20:39
Παρασκευή, Φεβρουάριος 28, 2020 - 10:08
Τετάρτη, Φεβρουάριος 26, 2020 - 12:40
Τετάρτη, Φεβρουάριος 26, 2020 - 11:33
Δευτέρα, Φεβρουάριος 24, 2020 - 10:21

Ευρωπαϊκη Ένωση

Χρήσιμοι σύνδεσμοι για θέσεις εργασίας και θέσεις πρακτικής άσκησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η ΕΕ χρηματοδοτεί ένα ευρύ φάσμα έργων και προγραμμάτων σε διάφορους τομείς.
Η Ε.Ε. παρέχει πληροφόρηση για τις Υπηρεσίες που προσφέρει.
Η Ε.Ε. προσφέρει ενημέρωση για Δράσεις της & Δικαιώματα πολιτών

Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας

To ΔΠΘ είναι θεσμικό μέλος του Ελληνικού Δικτύου Ορολογίας.

Δημοσκόπηση

Απευθυνθήκατε τελευταία σε κέντρο πληροφόρησης Europe Direct; Θέλουμε να μάθουμε τις εντυπώσεις σας!