Back to Top

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΔΑΦΝΗ III: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για διακρατικές δράσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόσφατα πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την υλοποίηση διακρατικών δράσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΔΑΦΝΗ ΙΙΙ.

Το πρόγραμμα αποβλέπει ιδίως στους εξής γενικούς στόχους:

 αρωγή και ενθάρρυνση των ΜΚΟ και των λοιπών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται κατά της βίας,
 δημιουργία πολυτομεακών δικτύων για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των ΜΚΟ,
 σχεδιασμός και εκτέλεση δράσεων ευαισθητοποίησης που στοχεύουν σε συγκεκριμένο κοινό,
 διάδοση των αποτελεσμάτων των δύο προηγούμενων προγραμμάτων Δάφνη,
 εξασφάλιση της ανταλλαγής πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών, μεταξύ άλλων με επισκέψεις μελέτης και ανταλλαγές προσωπικού,
 μελέτη των φαινομένων που έχουν σχέση με τη βία και τις επιπτώσεις της στα θύματα και στο κοινωνικό σύνολο (υγειονομικό, κοινωνικό και οικονομικό κόστος),
 εκπόνηση προγραμμάτων για την παροχή υποστήριξης στα θύματα και τα άτομα που κινδυνεύουν να υποστούν βία, καθώς και προγραμμάτων παρέμβασης για τους δράστες

Για την επίτευξη των εν λόγω στόχων, το πρόγραμμα υποστηρίζει τρία είδη δράσεων:

 ειδικές δράσεις που αναλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή: ερευνητικό έργο, δημοσκοπήσεις και έρευνες κοινής γνώμης, συλλογή και διάδοση δεδομένων, σεμινάρια, συνέδρια και συσκέψεις εμπειρογνωμόνων, σχεδιασμός και ενημέρωση δικτυακών τόπων κ.λπ.,
 ειδικά διακρατικά σχέδια κοινοτικού ενδιαφέροντος στα οποία συμμετέχουν τουλάχιστον δύο κράτη μέλη,
 υποστήριξη των ΜΚΟ ή άλλων οργανώσεων που επιδιώκουν σκοπούς γενικού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

Προτεραιότητα θα δοθεί σε σχέδια μεγάλης κλίμακας βασισμένα σε μια ευρεία εταιρική σχέση που θα συμμετέχουν οργανισμοί από ένα σημαντικό αριθμό κρατών μελών και θα προσφέρουν πραγματική ευρωπαϊκή εμβέλεια και σημασία.

Τα σχέδια θα επικεντρωθούν στις ετήσιες προτεραιότητες που περιγράφονται παρακάτω:

 Δικαιώματα των θυμάτων βίας.
 Βία που συνδέεται με επιζήμιες πρακτικές.
 Παιδιά ως θύματα βίας και ως δράστες.
 Παιδιά ως θύματα παρενόχλησης στο σχολείο.
 Προγράμματα για τους δράστες βίας και παρεμβάσεις προστασίας για τα θύματά της.
 Δράσεις ευαισθητοποίησης για τη βία εναντίον των γυναικών.

Στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης, μια εταιρική σχέση θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον δύο επιλέξιμους οργανισμούς (ο αιτών και τουλάχιστον ένας εταίρος) από δύο διαφορετικά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο αιτών/εταίρος είναι από χώρες ΕΖΕΣ / ΕΟΧ, το σχέδιο πρέπει να περιλαμβάνει επιπλέον τουλάχιστον δύο επιλέξιμους οργανισμούς από δύο διαφορετικά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 Οι αιτούντες πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Νομικό καθεστώς: δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί και φορείς (μη κυβερνητικοί οργανισμοί, αρμόδιες τοπικές και περιφερειακές αρχές, πανεπιστημιακά τμήματα και ερευνητικά κέντρα). Δημόσιοι οργανισμοί σε εθνικό/κεντρικό επίπεδο (υπουργεία σε κεντρικό επίπεδο, εθνικοί φορείς ισότητας, κ.λπ.) δεν είναι επιλέξιμοι στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης ΔΑΦΝΗ III.
 Προέλευση: ένα από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών που είναι μέλη της συμφωνίας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία).
 Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί: οργανισμοί μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (κερδοσκοπικοί οργανισμοί μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα μόνο ως εταίροι και μόνο εφόσον δικαιολογείται ο σκοπός της συμμετοχής τους).

Ο προϋπολογισμός της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε 11.404.000 ευρώ. Το ποσό της κοινοτικής χρηματοδότησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 80% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών του έργου. Τα σχέδια πρέπει να έχουν μέγιστη διάρκεια 24 μηνών. Το ύψος της ζητούμενης χρηματοδότησης δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από € 75.000. Δεν υπάρχει μέγιστο ποσό επιδότησης.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος PRIAMOS το αργότερο ως τις 30 Οκτωβρίου 2013.

Σχετικός σύνδεσμος:
http://www.ypes.gr

Δημοφιλη

Online Εφαρμογές ΔΠΘ

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Η Ευρωπη σου

Η Ευρώπη σου

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πληροφορίες σχετικές με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στην Ε.Ε..

Εκδοσεις Ε.Ε.

Συλλογή από Εκδόσεις της Ε.Ε.

Erasmus Traineeship

Εύρεση Φορέων Erasmus Traineeship

Αναζητήστε φορείς για Erasmus Traineeship

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Mixcloud
  • YouTube

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Εκπομπη "Η Ώρα της Ευρώπης"

Το Europe Direct Ξάνθης εκμπέμπει ραδιοφωνικά κάθε Πέμπτη στις 12

Ευρωπαϊκη Ένωση

Χρήσιμοι σύνδεσμοι για θέσεις εργασίας και θέσεις πρακτικής άσκησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η ΕΕ χρηματοδοτεί ένα ευρύ φάσμα έργων και προγραμμάτων σε διάφορους τομείς.
Η Ε.Ε. παρέχει πληροφόρηση για τις Υπηρεσίες που προσφέρει.

Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας

To ΔΠΘ είναι θεσμικό μέλος του Ελληνικού Δικτύου Ορολογίας.

Δημοσκόπηση

Απευθυνθήκατε τελευταία σε κέντρο πληροφόρησης Europe Direct; Θέλουμε να μάθουμε τις εντυπώσεις σας!