Back to Top

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PROGRESS: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τον κοινωνικό πειραματισμό

Στόχος του ευρωπαϊκού προγράμματος PROGRESS είναι να εξασφαλίσει χρηματική ενίσχυση για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της απασχόλησης και των κοινωνικών υποθέσεων. Το PROGRESS χρηματοδοτεί δραστηριότητες ανάλυσης και αμοιβαίας μάθησης, ευαισθητοποίησης και διάδοσης καθώς και την ενίσχυση των βασικών συντελεστών για την περίοδο 2007-2013. Το πρόγραμμα χωρίζεται σε πέντε τομείς που αντιστοιχούν στους πέντε κύριους τομείς δραστηριοτήτων:

απασχόληση, κοινωνική προστασία και ενσωμάτωση, συνθήκες εργασίας, ποικιλομορφία και καταπολέμηση των διακρίσεων, καθώς και ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών

Οι κοινωνικές καινοτομίες προσφέρουν λύσεις σε κοινωνικά αιτήματα (φροντίδα παιδιών, ευκαιρίες απασχόλησης, κατάρτιση) αλλά και σε κοινωνικές προκλήσεις (γήρανση της κοινωνίας, κλιματική αλλαγή, φτώχεια και αποκλεισμός). Οι κοινωνικές καινοτομίες λειτουργούν πιο αποτελεσματικά και αποδοτικά, δημιουργώντας και βελτιώνοντας μοντέλα διακυβέρνησης, μορφές οργάνωσης μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα, των οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών, ιδιωτικών επιχειρήσεων και πολιτών πάνω σε κοινωνικά ζητήματα.

Οι εμβληματικές πρωτοβουλίες της Στρατηγικής ΕΕ2020 «Ένωση Καινοτομίας» και «Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα εναντίον της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού» προωθούν τον κοινωνικό πειραματισμό στα πεδία της κοινωνικής καινοτομίας και πολιτικής. Το πακέτο κοινωνικών επενδύσεων (SIP) που εγκαινιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον περασμένο Φεβρουάριο με σκοπό να υποστηρίξει τη Στρατηγική ΕΕ2020 ορίζει ένα πλαίσιο για να καταστήσει την κοινωνική προστασία περισσότερο επαρκή και βιώσιμη, για την επένδυση στις δεξιότητες και τις ικανότητες των ανθρώπων, καθώς και για την υποστήριξη των ανθρώπων σε όλες την κρίσιμες στιγμές που βιώνουν. Πρόκειται για μια αλλαγή του παραδείγματος της κοινοτικής κοινωνικής πολιτικής. Οι κοινωνικές επενδύσεις εξαρτώνται από καινοτόμες κοινωνικές πολιτικές με την προσδοκία να παράγουν αποτελέσματα καλύτερα από τις εφαρμοζόμενες πολιτικές. Το SIP υπογραμμίζει ότι κοινωνική καινοτομία και πειραματισμοί στην κοινωνική πολιτική χρειάζεται να συλλειτουργούν σε ένα πλαίσιο πολιτικής και να συνδέονται με τις προτεραιότητές της. Επίσης, το SIP αναγνωρίζει την ανάγκη εταιρικών σχέσεων και κοινωνικών καινοτόμων για τη δοκιμή και υλοποίηση καινοτόμων λύσεων.

Η τρέχουσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στη διεύρυνση της γνωστικής βάσης, την υποστήριξη τεκμηριωμένης πολιτικής και την εντατικοποίηση της αμοιβαίας μάθησης μεταξύ φορέων που προέρχονται από τις συμμετέχουσες στο πρόγραμμα χώρες. Περαιτέρω, η σημασία του κοινωνικού πειραματισμού εξαρτάται από την εκτίμηση των επιπτώσεων των νέων κοινωνικών πολιτικών ή προγραμμάτων. Στην παρούσα πρόσκληση το ενδιαφέρον εστιάζεται στις μεθοδολογικές όψεις των διαφορετικών φάσεων εξέλιξης των καινοτομιών της κοινωνικής πολιτικής, των πολιτικών μεταρρυθμίσεων και των προσαρμογών των κοινωνικών πολιτικών. Συνεπώς, δίνεται μεγάλη έμφαση στην αξιολόγηση και τη διάχυση σε πλήρη αρμονία προς την καλή διακυβέρνηση της ΕΕ, την ανάγκη διασφάλισης ποιοτικής αξιοποίησης των δημόσιων δαπανών, τις ανάγκες και τις προσδοκίες των Ευρωπαίων πολιτών.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κοινωνικός πειραματισμός θα πρέπει να σκοπεύει στην μέτρηση της απήχησης μιας συναφούς κοινωνικής πολιτικής και να βασίζεται σε μια ορθή μεθοδολογία:

1. Συνάφεια της πολιτικής παρέμβασης
a. Διάγνωση αναγκών
b. Διαχείριση της πολιτικής παρέμβασης στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής

2. Σχεδιασμός του πειραματισμού στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής
a. Επιλέξιμος πληθυσμός
b. Μέγεθος δείγματος
c. Ανάθεση ατόμων σε πρόγραμμα κοινωνικής πολιτικής
d. Συλλογή δεδομένων και αξιολόγηση απήχησης

Η πρόσκληση είναι ανοικτή σε ενδιαφερόμενους φορείς από όλες τις συμμετέχουσες χώρες στο πρόγραμμα PROGRESS, συμπεριλαμβανομένων και των χωρών ΕΖΕΣ, τις υποψήφιες χώρες και τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες. Οι αιτούντες μπορεί να είναι δημόσιοι φορείς, περιφερειακές και τοπικές αρχές, ΜΚΟ, φορείς παροχής υπηρεσιών, κλπ. Επισημαίνεται η ανάγκη δημιουργίας συμπράξεων και εταιρικών σχέσεων μεταξύ δημόσιων αρχών (σε κεντρικό, τοπικό και περιφερειακό επίπεδο) και κοινωνικών εταίρων, παρόχων κοινωνικών υπηρεσιών, πανεπιστημίων και ΜΚΟ, καθώς θεωρούνται κρίσιμα εργαλεία για την επιτυχή υλοποίηση ενός πειράματος κοινωνικής πολιτικής.

Ο προϋπολογισμός της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται συνολικά στα 3,5 εκατ. ευρώ και οι επιδοτήσεις κυμαίνονται μεταξύ 700.000€ (ελάχιστη) και 1.000.000€ (μέγιστη). Το ποσοστό της κοινοτικής χρηματοδότησης δεν θα υπερβαίνει το 80% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών. Οι δραστηριότητες πρέπει να ξεκινήσουν μετά την υπογραφή της σύμβασης με την Επιτροπή, μέσα σε διάστημα έξι μηνών από την ημερομηνία υποβολής της πρότασης, και να έχουν μέγιστη διάρκεια 36 μηνών και ελάχιστη διάρκεια 24 μηνών.

Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο διαδίκτυο μέσω της εφαρμογής SWIM και να αποσταλούν ταχυδρομικώς στην εξής διεύθυνση:

European Commission
DG EMPL D/1
Call for proposals VP/2013/012
B-1049 Bruxelles
Belgium

ή δια χειρός στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη διεύθυνση:
European Commission
DG EMPL D/1
Call for proposals VP/2013/012
Central Courier Service
Avenue du Bourget, 1
B-1140 Evere
Belgium

μέχρι την 16η Δεκεμβρίου 2013.

Σχετικός σύνδεσμος:
http://www.ypes.gr

Δημοφιλη

Online Εφαρμογές ΔΠΘ

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Η Ευρωπη σου

Η Ευρώπη σου

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πληροφορίες σχετικές με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στην Ε.Ε..

Εκδοσεις Ε.Ε.

Συλλογή από Εκδόσεις της Ε.Ε.

Erasmus Traineeship

Εύρεση Φορέων Erasmus Traineeship

Αναζητήστε φορείς για Erasmus Traineeship

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Mixcloud
  • YouTube

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Εκπομπη "Η Ώρα της Ευρώπης"

Το Europe Direct Ξάνθης εκμπέμπει ραδιοφωνικά κάθε Πέμπτη στις 12

Ευρωπαϊκη Ένωση

Χρήσιμοι σύνδεσμοι για θέσεις εργασίας και θέσεις πρακτικής άσκησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η ΕΕ χρηματοδοτεί ένα ευρύ φάσμα έργων και προγραμμάτων σε διάφορους τομείς.
Η Ε.Ε. παρέχει πληροφόρηση για τις Υπηρεσίες που προσφέρει.

Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας

To ΔΠΘ είναι θεσμικό μέλος του Ελληνικού Δικτύου Ορολογίας.

Δημοσκόπηση

Απευθυνθήκατε τελευταία σε κέντρο πληροφόρησης Europe Direct; Θέλουμε να μάθουμε τις εντυπώσεις σας!