Back to Top

Θεματολόγιο για τη βελτίωση της νομοθεσίας: ερωτήσεις και απαντήσεις

Γιατί χρειάζεται ένα θεματολόγιο για τη βελτίωση της νομοθεσίας;

Οι ευρωπαϊκές εκλογές του 2014 έδειξαν ότι πολλοί πολίτες ανησυχούν γι’ αυτό που θεωρούν ως ανεπιθύμητο επίπεδο παρέμβασης της ΕΕ στην καθημερινή τους ζωή. Παρότι αυτή η ανησυχία μπορεί να αποδοθεί, εν μέρει, σε παρανόηση σχετικά με το πραγματικό έργο της ΕΕ και σε ορισμένους «ευρωμύθους», οφείλουμε να κάνουμε κι’ εμείς την αυτοκριτική μας και να αναρωτηθούμε κατά πόσον η ΕΕ ενεργεί μόνον όπου μπορεί να προσδίδει προστιθέμενη αξία στις εθνικές πρωτοβουλίες.

Για τον λόγο αυτό, ο Πρόεδρος Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ δεσμεύτηκε να θέσει σε εφαρμογή ένα θεματολόγιο για τη βελτίωση της νομοθεσίας και να διορίσει, στο πλαίσιο της νέας Επιτροπής, έναν Πρώτο Αντιπρόεδρο επιφορτισμένο με τη βελτίωση της νομοθεσίας. Στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές του, με βάση τις οποίες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέλεξε την Επιτροπή, ο Πρόεδρος Γιούνκερ δηλώνει: «Θέλω μια Ευρωπαϊκή Ένωση πιο μεγάλη και πιο φιλόδοξη στα ουσιώδη θέματα, αλλά πιο μικρή και πιο συγκρατημένη στα λιγότερο σημαντικά».

Στο πρόγραμμα εργασίας της για το 2015, η Επιτροπή έθεσε σε εφαρμογή τη νέα αυτή προσέγγιση, προτείνοντας έναν περιορισμένο αριθμό νέων πρωτοβουλιών σε τομείς προτεραιότητας, και δίνοντας την υπόσχεση να παρουσιάσει ένα θεματολόγιο για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2015 περιλαμβάνει 23 νέες πρωτοβουλίες που προτείνονται από την Επιτροπή Γιούνκερ, σε συνέχεια των πολιτικών κατευθύνσεων που παρουσιάστηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κατά τη διάρκεια των προηγούμενων πέντε ετών, η Επιτροπή πρότεινε κατά μέσο όρο περισσότερες από 130 νέες πρωτοβουλίες σε κάθε ετήσιο πρόγραμμα εργασίας.

Το θεματολόγιο για τη βελτίωση της νομοθεσίας θα πρέπει όχι μόνο να επανεξετάσει τους τομείς πολιτικής στους οποίους εστιάζει η ΕΕ, αλλά και να διασφαλίσει ότι οι νομοθετικές διαδικασίες μας εξακολουθούν να ανταποκρίνονται στα υψηλότερα πρότυπα όσον αφορά την εκτίμηση των επιπτώσεων, τη διαφάνεια, τις δημόσιες διαβουλεύσεις και την εφαρμογή.

Τι σημαίνει «βελτίωση της νομοθεσίας»;

Βελτίωση της νομοθεσίας σημαίνει να κάνουμε διαφορετικά πράγματα, αλλά και να τα κάνουμε καλύτερα. Δεν σημαίνει απορρύθμιση, αλλά αντίθετα καλύτερη ρύθμιση, επίτευξη των στόχων πολιτικής με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο, μέσω κανόνων της ΕΕ όταν χρειάζεται, αλλά και σε εθνικό επίπεδο και/ή μέσω μη κανονιστικών μέσων, όποτε αυτό αρκεί. Η Επιτροπή επιθυμεί να επικαιροποιήσει τις νομοθετικές πρακτικές της προκειμένου να εξασφαλίσει ότι ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις και τις προσδοκίες των πολιτών για μεγαλύτερη διαφάνεια και ευρύτερη διαβούλευση. Οι ενδιαφερόμενοι αναμένουν επίσης ότι η νομοθεσία μας θα συμβάλλει στην επίτευξη των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών στόχων που έχουμε θέσει, θα ελέγχεται διεξοδικά από την άποψη του φόρτου που συνεπάγεται για τις επιχειρήσεις, τους πολίτες και τις δημόσιες διοικήσεις κατά την εφαρμογή της, και θα περιλαμβάνει σαφή μέτρα για την επιτυχή εφαρμογή της, τα οποία θα αναθεωρούνται εφόσον είναι αναγκαίο.

Η Επιτροπή παρουσίασε ήδη ένα βελτιωμένο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας για το 2015, το οποίο περιλαμβάνει έναν πιο εστιασμένο κατάλογο προτεραιοτήτων. Σημερινό της μέλημα είναι η επικαιροποίηση της νομοθετικής διαδικασίας, ώστε να διασφαλίζεται η ευρεία χρήση βέλτιστων πρακτικών και η εκπόνηση από τα όργανα της ΕΕ εφαρμόσιμων νομοθετικών πράξεων που θα είναι επωφελείς για όλους χωρίς να συνεπάγονται υπερβολικό φόρτο γι’ αυτούς που πρέπει να συμμορφώνονται με αυτές.

Ποιος είναι αρμόδιος για τη βελτίωση της νομοθεσίας;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ένα θεματολόγιο για τη βελτίωση της νομοθεσίας, το οποίο αφορά τις δικές της μεθόδους εργασίας και καθορίζει επίσης το πλαίσιο για μια νέα συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει μόνη της την εφαρμογή του θεματολογίου για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Οφείλουν και οι συννομοθέτες να αναλάβουν το έργο που τους αναλογεί.

Η βελτίωση της νομοθεσίας αποτελεί καθήκον όλων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σήμερα εγκρίθηκε μια νέα δέσμη εσωτερικών κατευθυντήριων γραμμών, η οποία θα χρησιμεύσει ως «εργαλειοθήκη» για να βοηθά τις υπηρεσίες της Επιτροπής να χρησιμοποιούν τα βέλτιστα εργαλεία που απαιτούνται για την κατάρτιση αποτελεσματικών νομοθετικών προτάσεων και προτάσεων πολιτικής.

Η διοργανική συμφωνία που προτείνεται στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, καλεί τα δύο αυτά όργανα να αναλάβουν τις ευθύνες τους για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Φιλοδοξία της Επιτροπής είναι να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις για τη σύναψη αυτής της συμφωνίας πριν από το τέλος του 2015.

Βελτίωση της νομοθεσίας σημαίνει λιγότερη νομοθεσία;

Η προσέγγιση της Επιτροπής για τη βελτίωση της νομοθεσίας δεν βασίζεται σε ποσοτικούς στόχους. Σκοπός μας είναι να εστιάσουμε σε ένα αριθμό βασικών προτεραιοτήτων πολιτικής που έχουν σαφή ενωσιακή προστιθέμενη αξία, τηρώντας συγχρόνως πλήρως τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας.

Μήπως η Επιτροπή θα θέτει λιγότερο φιλόδοξους στόχους πολιτικής;

Μέσω του θεματολογίου για τη βελτίωση της νομοθεσίας, η Επιτροπή δεν προτίθεται να αλλάξει κανέναν από τους στόχους πολιτικής που έχουν τεθεί. Η Επιτροπή επιδιώκει απλά να βρει τον καλύτερο τρόπο για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων που έχει θέσει. Αυτό που θέλουμε είναι να γίνουν οι κανόνες μας πιο κατανοητοί και η εφαρμογή τους πιο εύκολη, ώστε να μπορούν να επιτευχθούν οι στόχοι των πολιτικών μας.

Τι είναι η νέα επιτροπή ρυθμιστικού ελέγχου;

Όπως ανακοινώθηκε τον Δεκέμβριο, η Επιτροπή αντικαθιστά την επιτροπή εκτίμησης επιπτώσεων με την ανεξάρτητη επιτροπή ρυθμιστικού ελέγχου. Η επιτροπή, με τη σημερινή της μορφή, λειτουργεί από το 2006. Ο ρόλος της νέας επιτροπής, όπως και της προηγούμενης, θα είναι να διασφαλίζει την ποιότητα των στοιχείων και των τεχνικών αναλύσεων που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων, χωρίς να θίγεται η ανεξαρτησία αυτής της διαδικασίας. Για τον σκοπό αυτό θα ελέγχει την ποιότητα των εκτιμήσεων των επιπτώσεων και των κυριότερων αξιολογήσεων, εστιάζοντας στη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται όσον αφορά τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές και βέλτιστες πρακτικές. Η επιτροπή αυτή δεν θα αξιολογεί προτάσεις νομοθετικών πράξεων ή πολιτικών.

Η νέα Επιτροπή θα έχει πρόεδρο και έξι μέλη. Τα μέλη της επιτροπής θα επιλέγονται με διαφανή τρόπο, και θα περιλαμβάνουν για πρώτη φορά τρία άτομα που θα προσλαμβάνονται εκτός των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, ώστε να εξασφαλίζεται η διάθεση της καλύτερης δυνατής τεχνογνωσίας για την αξιολόγηση της μεθοδολογίας βέλτιστων πρακτικών που θα χρησιμοποιείται για τη διενέργεια εκ των υστέρων και εκ των προτέρων εκτιμήσεων των επιπτώσεων στον κοινωνικό, περιβαλλοντικό και οικονομικό τομέα. Όλα τα μέλη θα επιλέγονται μέσω αυστηρών και αντικειμενικών διαδικασιών επιλογής με βάση την εμπειρογνωσία τους. Η ύπαρξη ανεξάρτητου μηχανισμού ελέγχου της ποιότητας για εκτιμήσεις επιπτώσεων και αξιολογήσεις είναι μια ευρέως διαδεδομένη διεθνής βέλτιστη πρακτική (βλ. Σύσταση του ΟΟΣΑ σχετικά με την κανονιστική πολιτική και διακυβέρνηση που εκδόθηκε το 2012).

Η Επιτροπή καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να προβούν σε κοινή δέσμευση για τη βελτίωση των εκτιμήσεων των επιπτώσεων. Σε ένα σχέδιο διοργανικής συμφωνίας, η Επιτροπή προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να εξετάζουν τις επιπτώσεις των ουσιαστικών τροποποιήσεων των νομοθετικών προτάσεων της Επιτροπής στην υλοποίηση της νομοθεσίας στα κράτη μέλη, καθώς και τον φόρτο που συνεπάγονται αυτές οι τροποποιήσεις για αυτούς που πρέπει να εφαρμόσουν τη νομοθεσία.

Πιο αναλυτικά: europa.eu

Δημοφιλη

Online Εφαρμογές ΔΠΘ

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Η Ευρωπη σου

Η Ευρώπη σου

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πληροφορίες σχετικές με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στην Ε.Ε..

Εκδοσεις Ε.Ε.

Συλλογή από Εκδόσεις της Ε.Ε.

Erasmus Traineeship

Εύρεση Φορέων Erasmus Traineeship

Αναζητήστε φορείς για Erasmus Traineeship

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Mixcloud
  • YouTube

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Εκπομπη "Η Ώρα της Ευρώπης"

Το Europe Direct Ξάνθης εκμπέμπει ραδιοφωνικά κάθε Πέμπτη στις 12

Πρόσφατα Άρθρα

Ευρωπαϊκη Ένωση

Χρήσιμοι σύνδεσμοι για θέσεις εργασίας και θέσεις πρακτικής άσκησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η ΕΕ χρηματοδοτεί ένα ευρύ φάσμα έργων και προγραμμάτων σε διάφορους τομείς.
Η Ε.Ε. παρέχει πληροφόρηση για τις Υπηρεσίες που προσφέρει.

Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας

To ΔΠΘ είναι θεσμικό μέλος του Ελληνικού Δικτύου Ορολογίας.

Δημοσκόπηση

Απευθυνθήκατε τελευταία σε κέντρο πληροφόρησης Europe Direct; Θέλουμε να μάθουμε τις εντυπώσεις σας!