Back to Top

Η Επιτροπή προασπίζει τα καταναλωτικά δικαιώματα 120 εκατομμυρίων παραθεριστών

Καθώς ξεκινά η περίοδος των καλοκαιρινών διακοπών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει μέτρα προστασίας των παραθεριστών εκσυγχρονίζοντας τους κανόνες που ισχύουν στην ΕΕ για τα οργανωμένα ταξίδια.

Η οδηγία ΕΕ του 1990 για τα οργανωμένα ταξίδια λειτουργεί ως ασπίδα προστασίας των καταναλωτών κατά τη διάρκεια των διακοπών τους. Εγγυάται ολοκληρωμένη προστασία όσον αφορά τα οργανωμένα πακέτα διακοπών τα οποία περιλαμβάνουν συνδυασμό, για παράδειγμα, πτήσεων, ξενοδοχείων ή/και ενοικίασης αυτοκινήτου. Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, οι καταναλωτές δικαιούνται να λαμβάνουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες προτού υπογράψουν τη σύμβαση, να έχουν τη διαβεβαίωση ότι ένα μέρος αναλαμβάνει την ευθύνη για την παροχή όλων των υπηρεσιών που περιλαμβάνει το πακέτο και ότι δικαιούνται επαναπατρισμό σε περίπτωση που ο ταξιδιωτικός πράκτορας πτωχεύσει (βλέπε Θέση 1 του παραρτήματος).

Η μεταρρύθμιση ανταποκρίνεται σε μια θεμελιώδη μεταμόρφωση της αγοράς ταξιδίων: οι καταναλωτές όλο και περισσότερο συμμετέχουν ενεργά στον σχεδιασμό των διακοπών τους, κυρίως χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο για να συνδυάσουν οι ίδιοι τις λεπτομέρειες του ταξιδιού τους, και δεν επιλέγουν ένα έτοιμο πακέτο διακοπών από τα διαφημιστικά φυλλάδια (βλέπε Γράφημα 1 του παραρτήματος).

Οι ισχύοντες κανόνες δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της εποχής του διαδικτύου, όπου όλο και περισσότεροι καταναλωτές αγοράζουν ηλεκτρονικά εξατομικευμένα πακέτα διακοπών (είτε απευθείας από έναν επαγγελματία είτε από διάφορους εμπορικά συνδεόμενους επαγγελματίες) γεγονός που δημιουργεί, αφενός στους αγοραστές, αβεβαιότητα όσον αφορά τα δικαιώματά τους και, αφετέρου στους επαγγελματίες, ασάφεια όσον αφορά τις υποχρεώσεις τους. Ως εκ τούτου, η σημερινή επικαιροποίηση των κανόνων του 1990 αποτελεί κατά κύριο λόγο προσαρμογή της οδηγίας για τα οργανωμένα ταξίδια στην ψηφιακή εποχή. Σημαίνει ότι με την οδηγία θα προστατεύονται και οι επιπλέον 120 εκατομμύρια καταναλωτές που αγοράζουν τέτοιες εξατομικευμένες ταξιδιωτικές υπηρεσίες.

Η μεταρρύθμιση ενισχύει την προστασία των καταναλωτών καθώς προβλέπει μεγαλύτερη διαφάνεια και περισσότερα δικαιώματα σε περίπτωση που παρουσιαστούν προβλήματα. Παράλληλα, θα ωφεληθούν και οι επιχειρήσεις, καθώς η Επιτροπή καταργεί παρωχημένες απαιτήσεις, όπως η επανεκτύπωση των διαφημιστικών φυλλαδίων, και διασφαλίζει ότι τα εθνικά καθεστώτα προστασίας σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευσης αναγνωρίζονται και εκτός των συνόρων.

"Τη δεκαετία του '90 οι περισσότεροι Ευρωπαίοι επέλεγαν οργανωμένα πακέτα διακοπών από φυλλάδια και τα έκλειναν στο τοπικό πρακτορείο ταξιδίων", δήλωσε η Βίβιαν Ρέντινγκ, αντιπρόεδρος της Επιτροπής και επίτροπος Δικαιοσύνης. "Έκτοτε, η Ευρωπαϊκή νομοθεσία βοήθησε εκατομμύρια άτομα να απολαύσουν τις διακοπές τους χωρίς άγχος. Οι καιροί όμως έχουν αλλάξει και πρέπει να επικαιροποιήσουμε τους κανόνες ώστε να προσαρμοστούμε σε μια αγορά που αλλάζει. Οι κανόνες της ΕΕ για τα οργανωμένα ταξίδια πρέπει να προσαρμοστούν στην ψηφιακή εποχή και να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των καταναλωτών. Σήμερα ενισχύουμε ακόμη περισσότερο την προστασία εκατομμυρίων καταναλωτών που αγοράζουν εξατομικευμένες ταξιδιωτικές υπηρεσίες. Η ΕΕ λαμβάνει μέτρα για να εξασφαλίσει την προστασία και την ηρεμία των παραθεριστών σε περίπτωση που παρουσιαστούν προβλήματα."

"Ο θαλάσσιος και παράκτιος τουρισμός είναι τώρα η σημαντικότερη ενιαία θαλάσσια οικονομική δραστηριότητα, καθώς απασχολεί πάνω από 2 εκατομμύρια άτομα", τόνισε η Μαρία Δαμανάκη, επίτροπος Θαλάσσιων Υποθέσεων και Αλιείας. "Μειώνουμε τα βάρη για τις επιχειρήσεις και επίσης αυξάνουμε την εμπιστοσύνη των καταναλωτών προς τον κλάδο αυτόν. Έτσι θα ωφεληθούν οι τοπικές οικονομίες και οι παράκτιες κοινότητες που εξαρτώνται από τον τουρισμό."
Παράλληλα με την επέκταση της ισχύουσας προστασίας και στα εξατομικευμένα πακέτα διακοπών, η μεταρρύθμιση παρέχει νέα οφέλη στους καταναλωτές αλλά και στις επιχειρήσεις.

Για τους αγοραστές παραδοσιακών και εξατομικευμένων πακέτων, η σημερινή πρόταση συνεπάγεται:
αυστηρότερους ελέγχους για τις προσαυξήσεις τιμών (με ανώτατο όριο προσαύξησης 10%) και υποχρέωση μείωσης των τιμών σε αντίστοιχες περιπτώσεις
ενισχυμένα δικαιώματα σε περίπτωση ακύρωσης: οι καταναλωτές θα έχουν μεγαλύτερη ευελιξία καθώς θα μπορούν να θέτουν τέρμα στη σύμβαση πριν από την αναχώρησή τους από την πατρίδα τους και να πληρώνουν στον διοργανωτή εύλογη αποζημίωση. Θα μπορούν επίσης να ακυρώνουν τη σύμβαση, δωρεάν, πριν από την αναχώρησή τους σε περίπτωση φυσικών καταστροφών, πολιτικής αστάθειας, ή παρόμοιων σοβαρών καταστάσεων στον προορισμό τους, που θα επηρέαζαν αρνητικά τις διακοπές τους, όταν, για παράδειγμα, οι πρεσβείες εκδίδουν αρνητικές ταξιδιωτικές οδηγίες.
καλύτερη ενημέρωση για την ευθύνη: οι καταναλωτές θα πρέπει να ενημερώνονται, σε απλή και κατανοητή γλώσσα, για το ότι ο διοργανωτής είναι υπεύθυνος για την ορθή παροχή όλων των περιλαμβανόμενων υπηρεσιών, ενώ σήμερα λόγω των διαφορετικών εθνικών κανόνων το ένα μέρος (διοργανωτές, πωλητές λιανικής, ή και οι δύο) επιρρίπτει τις ευθύνες και παραπέμπει τον καταναλωτή στο άλλο μέρος.
καλύτερη αποκατάσταση: παράλληλα με τη μείωση των τιμών όταν η παρασχεθείσα υπηρεσία δεν ανταποκρίνεται στα συμφωνηθέντα, οι καταναλωτές μπορούν να ζητήσουν αποζημίωση για κάθε "μη υλική ζημία" που υπέστησαν, ειδικότερα στην περίπτωση που "καταστράφηκαν" οι διακοπές τους.
ενιαίο σημείο επικοινωνίας σε περίπτωση προβλήματος: οι καταναλωτές θα μπορούν να απευθύνονται για καταγγελίες, παράπονα ή απαιτήσεις απευθείας στον πωλητή λιανικής (ταξιδιωτικό πράκτορα) από τον οποίο αγόρασαν τις διακοπές τους.

Για τους αγοραστές άλλων εξατομικευμένων ταξιδιωτικών υπηρεσιών, η σημερινή πρόταση θα παρέχει:
το δικαίωμα επιστροφής των χρημάτων και επαναπατρισμού, εφόσον χρειάζεται, σε περίπτωση που ο πωλητής, ο μεταφορέας ή κάθε άλλος πάροχος συναφούς υπηρεσίας κηρύξει πτώχευση κατά τη διάρκεια των διακοπών,
καλύτερη πληροφόρηση σχετικά με το ποιος είναι υπεύθυνος κάθε φορά για την παρεχόμενη υπηρεσία.

Για τις επιχειρήσεις, η σημερινή πρόταση θα περιορίσει τη γραφειοκρατία και τις δαπάνες συμμόρφωσης καθώς:
θα καθιερώσει ισότιμους όρους λειτουργίας των διάφορων επιχειρηματιών,
θα καταργήσει παρωχημένες απαιτήσεις επανεκτύπωσης φυλλαδίων, με αποτέλεσμα εξοικονόμηση περίπου 390 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως για τους τουριστικούς πράκτορες και τα ταξιδιωτικά γραφεία
θα εξαιρεί τα επιχειρηματικά ταξίδια από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, γεγονός που θα οδηγήσει σε εξοικονόμηση περίπου 76 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως,
θα προβλέπει κανόνες που θα ισχύουν σε όλη την ΕΕ σχετικά με την πληροφόρηση, την ευθύνη και την αμοιβαία αναγνώριση των εθνικών καθεστώτων προστασίας σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευσης, διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό το διασυνοριακό εμπόριο.

Πηγή: http://www.epixeiro.gr

Δημοφιλη

Online Εφαρμογές ΔΠΘ

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Η Ευρωπη σου

Η Ευρώπη σου

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πληροφορίες σχετικές με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στην Ε.Ε..

Εκδοσεις Ε.Ε.

Συλλογή από Εκδόσεις της Ε.Ε.

Erasmus Traineeship

Εύρεση Φορέων Erasmus Traineeship

Αναζητήστε φορείς για Erasmus Traineeship

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Mixcloud
  • YouTube

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Εκπομπη "Η Ώρα της Ευρώπης"

Το Europe Direct Ξάνθης εκμπέμπει ραδιοφωνικά κάθε Πέμπτη στις 12

Ευρωπαϊκη Ένωση

Χρήσιμοι σύνδεσμοι για θέσεις εργασίας και θέσεις πρακτικής άσκησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η ΕΕ χρηματοδοτεί ένα ευρύ φάσμα έργων και προγραμμάτων σε διάφορους τομείς.
Η Ε.Ε. παρέχει πληροφόρηση για τις Υπηρεσίες που προσφέρει.

Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας

To ΔΠΘ είναι θεσμικό μέλος του Ελληνικού Δικτύου Ορολογίας.

Δημοσκόπηση

Απευθυνθήκατε τελευταία σε κέντρο πληροφόρησης Europe Direct; Θέλουμε να μάθουμε τις εντυπώσεις σας!