Back to Top

Χρηματοδοτήσεις

Subscribe to Ροή Χρηματοδοτήσεις
Ενημερώθηκε: πριν από 2 ώρες 34 λεπτά

Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα LIFE: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2015

Δευ, 24/08/2015 - 14:19

Tο πρόγραµµα LIFE επιδιώκει να συµβάλει στη βιώσιµη ανάπτυξη και στην επίτευξη των στόχων και σκοπών της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», του 7ου Περιβαλλοντικού Προγράµµατος ∆ράσης και άλλων ευρωπαϊκών στρατηγικών και σχεδίων σχετικών µε περιβάλλον και κλιµατική αλλαγή.

Αναλυτικά:
http://www.anko-eunet.gr/articles/el/News/readabout/europaiko-progra-a-l...

GRNET High-Performance Computing - Pilot Call for Proposals

Δευ, 03/08/2015 - 22:31

Research and Technology Network (GRNET S.A.) opens the first Pilot Call for Proposals, for project access to the newly installed national HPC system named ARIS (https://hpc.grnet.gr). The call is addressed to scientists and researchers that work in academic and research institutions in Greece. The project proposals should address open research topics in all scientific fields. Via this call GRNET S.A. makes it possible for scientists in Greece to have access to the national supercomputing facility, ARIS.

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων — EACEA/25/15 — Πρωτοβουλία εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ: Αποστολή εθελοντών της πρωτοβουλίας εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησης σε θέσεις μαθητείας νεότερων επαγγελματιών κ

Σάβ, 01/08/2015 - 11:54

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι η επιλογή, η προετοιμασία και η αποστολή νεότερων και μεγαλύτερης ηλικίας εθελοντών που θα συμβάλουν στην ενίσχυση της ικανότητας της Ένωσης να παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια βασισμένη στις πραγματικές ανάγκες, με σκοπό την ενίσχυση του δυναμικού και της ανθεκτικότητας των ευάλωτων και πληγεισών κοινοτήτων σε τρίτες χώρες, μέσω της ετοιμότητας έναντι καταστροφών, της μείωσης των κινδύνων καταστροφής και της ενίσχυσης του δεσμού μεταξύ ανακούφισης, αποκατάστασης και ανάπτυξης.

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020

Τετ, 29/07/2015 - 14:32

Το «Balkan - Meditteranean Programme 2014 - 2020» είναι ένα νέο Πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας, που απορρέει από τη διάσπαση του Προγράμματος «South East 2007 - 2013» καθώς και της ισχυρής θέλησης των συμμετεχουσών χωρών του Προγράμματος «Balkan - Meditteranean» για την προώθηση της συνεργασίας στην περιοχή.

Πρόγραμμα Αδελφοποιήσεων Πόλεων για την Κλιματική Αλλαγή («Mayors Adapt»): Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

Δευ, 27/07/2015 - 10:08

Η πρωτοβουλία του Συμφώνου των Δημάρχων για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (Mayors Adapt - «Οι Δήμαρχοι προσαρμόζονται») - συστάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Μάρτιο του 2014 για να κινητοποιήσει τις πόλεις στην ανάληψη δράσης για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Οι πόλεις που υπογράφουν την πρωτοβουλία αυτή δεσμεύονται να συμβάλουν στο βασικό στόχο της στρατηγικής της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, με την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης τοπικής στρατηγικής προσαρμογής ή την ενσωμάτωση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή σε σχετικά υφιστάμενα σχέδια.

Hercule III — Πρόσκληση υποβολής προτάσεων — 2015 — Νομική κατάρτιση και μελέτες

Δευ, 27/07/2015 - 10:07

Όπως ορίζεται στο άρθρο 6 του προγράμματος, οι υποψήφιοι πρέπει να είναι:
— εθνικές ή περιφερειακές διοικητικές αρχές κράτους μέλους και συμμετέχουσας χώρας που προωθούν την ενίσχυση της δράσης στο ενωσιακό επίπεδο για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.
ή

ercule III — Πρόσκληση υποβολής προτάσεων — 2015 — Τεχνική βοήθεια για την καταπολέμηση της απάτης στην ΕΕ

Δευ, 27/07/2015 - 10:05

Οι επιλέξιμοι για χρηματοδότηση φορείς δυνάμει του προγράμματος είναι εθνικές ή περιφερειακές διοικητικές αρχές («αιτούντες») ενός κράτους μέλους που προωθούν την ενίσχυση της δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Hercule III — Πρόσκληση υποβολής προτάσεων — 2015 — Κατάρτιση στον τομέα της καταπολέμησης της απάτης

Δευ, 27/07/2015 - 10:03

Η Επιτροπή (OLAF) θα χορηγήσει ενισχύσεις για δράσεις οι οποίες έχουν ως στόχο:
— την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των αρμοδίων αρχών των συμμετεχουσών χωρών, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών υπηρεσιών επιβολής του νόμου, καθώς και των εκπροσώπων διεθνών οργανισμών·
— τη διάδοση των γνώσεων, ιδίως για τον καλύτερο εντοπισμό του κινδύνου για τους σκοπούς των ερευνών.

Πρόκειται επίσης να ενθαρρυνθούν οι ανταλλαγές προσωπικού μεταξύ εθνικών και περιφερειακών διοικήσεων σε διάφορα κράτη μέλη (ιδίως των γειτονικών κρατών μελών).

Call for proposals: MARE/2014/41 Marine protected areas: network(s) for enhancement of sustainable fisheries in EU Mediterranean waters

Δευ, 27/07/2015 - 10:00

The pilot project(s) aim at:
a) providing critical analyses of the bio-ecological, fisheries, technical, legal, economic and organizational matters at stake for an effective interplay between nature conservation and sustainable exploitation of the marine resources in line with the maximum sustainable yield objectives while taking into account knowledge about the interactions between fish stocks, fisheries and marine ecosystems.

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων — Το Ινστιτούτο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων προσφέρει μια νέα χορηγία EIBURS στο πλαίσιο του προγράμματός του για τη γνώση

Δευ, 20/07/2015 - 10:07

Το πρόγραμμα EIBURS επιχορηγεί πανεπιστημιακά τμήματα ή ερευνητικά κέντρα συνδεόμενα με πανεπιστήμια στα κράτη μέλη της ΕΕ και στις υποψήφιες ή δυνητικά υποψήφιες προς ένταξη στην ΕΕ χώρες τα οποία πραγματοποιούν έρευνα σε θέματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την Τράπεζα. Οι χορηγίες της ΕΤΕπ, οι οποίες ανέρχονται σε ποσό μέχρι 100 000 ευρώ ετησίως και έχουν τριετή διάρκεια, απονέμονται κατόπιν διαγωνισμού σε ενδιαφερόμενα πανεπιστημιακά τμήματα ή ερευνητικά κέντρα τα οποία έχουν αναγνωρισμένη εξειδίκευση στον επιλεγέντα τομέα.

Call for proposals: MARE/2015/06 Development of innovative, low-impact offshore fishing practices for small-scale vessels in outermost regions

Δευ, 13/07/2015 - 10:04

The pilot project aims at providing a platform for exchange of knowledge on low-impact
offshore fishing techniques among fishermen from the outermost regions with a view to
developing and optimising these techniques and with the principal objective of
alleviating fishing pressure on the coastal fish resources.
Specific objectives
 Raising awareness of the opportunities to develop innovative fishing techniques
allowing to divert fishing effort away from the coastal resources

Κύπρος: Δυνατότητα υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος "EUROSTARS 2"

Πέμ, 09/07/2015 - 09:57

Δυνατότητα υποβολής προτάσεων έχουν οι κυπριακοί φορείς, στο πλαίσιο της επόμενης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «EUROSTARS 2», η οποία έχει καθοριστεί για τις 17 Σεπτεμβρίου 2015.

CEF Energy: Second Call for Proposals 2015

Παρ, 03/07/2015 - 12:02

Adequate, well integrated and reliable energy networks are a prerequisite for an integrated and competitive internal energy market. The aim of the Connecting Europe Facility1 is to accelerate investment in the field of trans-European networks and to leverage funding from public and private sectors. While the bulk of the investment needed in the energy sector should be delivered by the market and its costs recovered through tariffs, EU financing may be needed for specific projects with wider regional and European benefits which are unable to attract market-based financing

The Commission publishes the call for proposals HOME/2015/PAVT/AG

Παρ, 03/07/2015 - 11:56

The activities financed under this call for proposals shall enable new or existing rehabilitation centres established in the European Union to offer victims of torture whether EU citizens and /or migrants present in the Union as full rehabilitation as possible thus empowering torture victims to rebuild their life and dignity and to find their
role in the society.

Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα LIFE: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2015

Δευ, 29/06/2015 - 11:11

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε την πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2015 στο πλαίσιο του προγράµµατος LIFE για τη χρηµατοδότηση έργων δράσης για το κλίµα και το περιβάλλον.

Αναλυτικά:
http://www.pbs.gr/cms/?q=node/3870

SecureChain: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για κουπόνια καινοτομίας

Δευ, 15/06/2015 - 22:38

Το SECURECHAIN είναι ένα πρόγραμμα για την ανανεώσιμη ενέργεια, το οποίο υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με συνολική επιχορήγηση 1,8 M€. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση βιώσιμων εφοδιαστικών αλυσίδων βιοενέργειας σε αγροτικές περιοχές, οι οποίες πληρούν υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα και είναι οικονομικά βιώσιμες για μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

Πρόγραμμα για ανέργους με επίδομα έως 3.500 ευρώ και επιδοτήση 15.000 ευρώ από το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ

Τρί, 09/06/2015 - 12:41

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Υλοποίηση Ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) EGF-NUTRIART», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, υλοποιεί επιδοτούμενο πρόγραμμα συμβουλευτικής, κατάρτισης και αυτοαπασχόλησης/επιχειρηματικότητας για άνεργους νέους ηλικίας 15 έως 29 ετών.

Projects supporting business transfers to employees creating a cooperative in order to ensure the sustainability of SMEs

Δευ, 08/06/2015 - 11:57

The main objective of this call for expressions of interest is to improve the environment for transferring businesses to employees or workers organised in cooperative form and to raise awareness about the benefits of a cooperative model in Europe.

Proposals shall:
- be implemented by transnational consortia composed by partners established in EU countries;
- be technically and financially sustainable;
- be measurable;
- give visibility to the EU's support of the project.

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2015 - Τρίτο πρόγραμμα δράσης της Ένωσης στον τομέα της υγείας (2014-2020)

Δευ, 08/06/2015 - 10:25

Η εν λόγω πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποτελείται από:
—πρόταση υποβολής προτάσεων για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς σε συγκεκριμένες ενέργειες με τη μορφή επιχορηγήσεων σχεδίων.

H προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων είναι στις 15 Σεπτεμβρίου 2015.

Δείτε τις προσκλήσεις που "τρέχουν" αυτή την περίοδο ακολουθώντας τον σύνδεσμο:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie...

Σελίδες

Δημοφιλη

Online Εφαρμογές ΔΠΘ

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Η Ευρωπη σου

Η Ευρώπη σου

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πληροφορίες σχετικές με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στην Ε.Ε..

Εκδοσεις Ε.Ε.

Συλλογή από Εκδόσεις της Ε.Ε.

Erasmus Traineeship

Εύρεση Φορέων Erasmus Traineeship

Αναζητήστε φορείς για Erasmus Traineeship

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Google+
  • Mixcloud
  • YouTube

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Εκπομπη "Η Ώρα της Ευρώπης"

Το Europe Direct Ξάνθης εκμπέμπει ραδιοφωνικά κάθε Πέμπτη στις 12

Πρόσφατα Άρθρα

Τετάρτη, Απρίλιος 17, 2019 - 20:05

Ευρωπαϊκη Ένωση

Χρήσιμοι σύνδεσμοι για θέσεις εργασίας και θέσεις πρακτικής άσκησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η ΕΕ χρηματοδοτεί ένα ευρύ φάσμα έργων και προγραμμάτων σε διάφορους τομείς.
Η Ε.Ε. παρέχει πληροφόρηση για τις Υπηρεσίες που προσφέρει.

Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας

To ΔΠΘ είναι θεσμικό μέλος του Ελληνικού Δικτύου Ορολογίας.

Δημοσκόπηση

Απευθυνθήκατε τελευταία σε κέντρο πληροφόρησης Europe Direct; Θέλουμε να μάθουμε τις εντυπώσεις σας!