Back to Top

Χρηματοδοτήσεις

Subscribe to Ροή Χρηματοδοτήσεις
Ενημερώθηκε: πριν από 1 ώρα 13 λεπτά

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ "Ολοκληρωμένα πλαίσια πολιτικής για τη συνεχή επαγγελματική εκπάιδευση και κατάρτιση"

Δευ, 02/02/2015 - 13:54

Στόχος της πρόσκλησης είναι να υποστηριχθεί η ανάπτυξη δημόσιων πολιτικών που αποσκοπούν στον συντονισμό της παροχής ποιοτικής και προσβάσιμης συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΣΕΕΚ) και να διασφαλιστεί ότι θα αυξηθεί σημαντικά η αξιοποίηση περαιτέρω ευκαιριών κατάρτισης, στο πλαίσιο ολοκληρωμένων εθνικών, περιφερειακών ή τοπικών στρατηγικών ανάπτυξης δεξιοτήτων.

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+ 2014-2020: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων σε δράσεις για τον τομέα της νεολαίας, της εκπαίδευσης ενηλίκων και του αθλητισμού

Παρ, 30/01/2015 - 09:42

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+, το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία, και τον Αθλητισμό, στοχεύει στη βελτίωση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας, καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει επτά έτη και ο προϋπολογισμός του θα ανέλθει σε 14,7 δισ. ευρώ, δηλαδή, είναι αυξημένος κατά 40% σε σύγκριση με τα σημερινά επίπεδα δαπανών, αντανακλώντας τη δέσμευσης της ΕΕ να επενδύσει στους τομείς αυτούς.

Πρώτη υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του έργου INCOMERA

Παρ, 30/01/2015 - 00:23

Με στόχο να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ έρευνας και εμπορικής αξιοποίησης στον χώρο των νανοεπιστημών (NMP technologies), ανακοινώνεται η πρώτη υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του έργου INCOMERA, η οποία θα είναι ανοικτή από τις 2 Ιανουαρίου 2015.

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης για την αξία της διανοητικής ιδιοκτησίας και τη ζημία που προκαλεί η παραποίηση/απομίμηση και η πειρατεία

Πέμ, 29/01/2015 - 16:58

Γενικός στόχος της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι η ευαισθητοποίηση για την αξία και τα οφέλη της διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΙ), αλλά και για τη ζημία που προκαλεί η παραβίαση των σχετικών δικαιωμάτων, μέσω της συμμετοχής ενδιαφερομένων, πολλαπλασιαστών και μέσων επικοινωνίας, και της ενθάρρυνσης διαπροσωπικών επαφών.

Call for proposals: COS-CLUSTER-2014-3-03 – Cluster Go International

Παρ, 23/01/2015 - 12:57

The main objective of the action is to intensify cluster and business network collaboration across borders and sectoral boundaries and to support the establishment of European Strategic Cluster Partnership to lead international cluster cooperation in fields of strategic interest – notably in support of the development of emerging industries.

Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του πολυετούς προγράμματος εργασιών σχετικά με τις επιχορηγήσεις στον τομέα των διευρωπαϊκών υποδομών μεταφορών στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», για την περίοδο 2014-2020

Παρ, 23/01/2015 - 12:28

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών, προκηρύσσει τέσσερις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, στο πλαίσιο του πολυετούς προγράμματος εργασιών στον τομέα του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) για την περίοδο 2014-2020, με σκοπό την επιχορήγηση των ακόλουθων στόχων χρηματοδότησης:

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος εργασιών σχετικά με τις επιχορηγήσεις στον τομέα των διευρωπαϊκών υποδομών μεταφορών στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», για την περίοδο 2014-2020

Παρ, 23/01/2015 - 12:24

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών, προκηρύσσει πρόσκληση υποβολής προτάσεων με σκοπό την επιχορήγηση έργων σύμφωνα με τις προτεραιότητες και τους στόχους που έχουν καθορισθεί στο ετήσιο πρόγραμμα εργασιών στο πεδίο του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών για το 2014.

Το ενδεικτικό διαθέσιμο ποσό για τις προτάσεις που θα επιλεγούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων είναι 930 εκατ. ευρώ.

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων λήγει στις 26 Φεβρουαρίου 2015.

Πρόσκληση υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης ERA-NET για τη δράση TRANSCAN-2: JOINT TRANSNATIONAL CALL FOR PROPOSALS (2015) FOR "European Research Projects on Aligning national/regional translational cancer research

Πέμ, 22/01/2015 - 11:54

Στο πλαίσιο του TRANSCAN-2 ανακοινώθηκε, την 15η Ιανουαρίου 2015, Κοινή Προκήρυξη με τίτλο: Translational research on human tumour heterogeneity to understand and overcome recurrence and resistance to therapy". Θα συγχρηματοδοτηθούν ερευνητικά έργα μεταξύ των κρατών που θα συμμετέχουν στη προκήρυξη, Αυστρία, Βέλγιο, Εσθονία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισραήλ, Ιταλία, Λετονία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Ταιβάν, Τουρκία.

Πρόκληση Υποβολής προτάσεων - Πρωτοβουλία εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας

Τετ, 21/01/2015 - 11:05

Με τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη συγκρότηση του Ευρωπαϊκού Σώματος Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας —πρωτοβουλία εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ συγκροτείται ένα πλαίσιο για την κοινή συνεισφορά των ευρωπαίων εθελοντών, προκειμένου να στηρίζει και να συμπληρώνει την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στις τρίτες χώρες.

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για δράσεις υλοποιούμενες στο πλαίσιο του COST - European Cooperation in Science and Technology

Τρί, 30/12/2014 - 12:12

Το COST είναι ένας διακυβερνητικός οργανισμός που υποστηρίζει τη συνεργασία μεταξύ των επιστημόνων και των ερευνητών σε όλη την Ευρώπη με την παροχή στήριξης για δραστηριότητες που διεξάγονται στο πλαίσιο των δράσεων δικτύωσης του COST.
Στο πλαίσιο του COST ανακοινώθηκε νέο OPEN CALL σύμφωνα με το οποίο προτάσεις μπορούν να υποβάλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Η πρώτη συλλογή των προτάσεων θα γίνει την 24η Μαρτίου 2015.

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για την "Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης" - EAC/A03/2014

Πέμ, 25/12/2014 - 22:31

H Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Επιτροπής δρομολογεί πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τη δράση της Ένωσης «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης» για το έτος 2021 για πόλεις που βρίσκονται σε υποψήφιες ή δυνάμει υποψήφιες για ένταξη χώρες στην ΕΕ και συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη».

Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης είναι η ανάθεση του ρόλου της «Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης» για το έτος 2021 σε μία από αυτές τις πόλεις.

Justice Programme (2014-2020) - Call for Proposals Action grants to support transnational projects in the area of EU drugs policy

Πέμ, 25/12/2014 - 22:10

This call for proposals for action grants is based on the 2014 annual work programme of the Justice Programme. It aims to co-fund transnational projects in line with the specific objective to support initiatives in the field of drugs policy as regards judicial cooperation and crime prevention aspects closely linked to the general objective of the Justice Programme.

The proposals under this call shall focus on the priorities described below:

Call for proposals "New integrated mechanisms for cooperation between public and private actors to identify sports betting risks"

Πέμ, 25/12/2014 - 21:42

The Pilot Project is designed to test the feasibility of the envisaged action and its usefulness.

In this context, the present call for proposals aims at funding projects on the cooperation between public and private actors to identify sports betting risks.

Project applications submitted under the call for proposals must address at least one of the following priorities:

Call for proposals: MARE/2014/26 - Interoperability improvements in Member States to enhance information sharing for maritime surveillance

Πέμ, 25/12/2014 - 11:59

The European Commission, in particular the Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries (DG MARE) is launching a call for proposals with a view to concluding grant agreements.

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων EACEA/30/2014 Erasmus+ - Πειραματικές πολιτικές στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης

Τρί, 23/12/2014 - 12:17

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων έχει ως πρωταρχικό στόχο να ενθαρρύνει τις αρμόδιες δημόσιες αρχές να υποβάλλουν προτάσεις για τη δοκιμή καινοτόμων ιδεών πολιτικής και μεταρρυθμίσεων στον τομέα της πρόσληψης, της επιλογής και της προσαρμογής των νέων εκπαιδευτικών που προέρχονται από εναλλακτικές οδούς. Τέτοιοι πρωτοδιόριστοι εκπαιδευτικοί μπορεί να είναι απόφοιτοι, επαγγελματίες που βρίσκονται στο μέσο της σταδιοδρομίας τους ή άνεργοι χωρίς επίσημη κατάρτιση στον τομέα της διδασκαλίας, οι οποίοι ωστόσο εκδηλώνουν έντονο ενδιαφέρον να ακολουθήσουν το επάγγελμα του εκπαιδευτικού.

European Platforms 2015

Δευ, 15/12/2014 - 11:17

Η παρούσα πρόσκληση βασίζεται στον κανονισμό αριθ. 1295/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11/12/2013 για τη θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2014-2020), στο εξής αναφέρεται ως ο «κανονισμός» και, ειδικότερα, στο κεφάλαιο ΙΙΙ άρθρα 12 και 13 του κανονισμού όσον αφορά την εφαρμογή του υποπρογράμματος «Πολιτισμός».

Αναλυτικά:

Literary translation 2015

Δευ, 15/12/2014 - 11:13

This call is based on Regulation N° 1295/2013 of the European Parliament and of the Council of 11/12/2013 establishing the Creative Europe Programme (2014-2020), hereafter referred to as 'the Regulation', and in particular, Chapter III of the Regulation articles 12 and 13 concerning the implementation of the Culture Subprogramme.

Αναλυτικά:
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/literary-translation-2...

“European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine

Παρ, 05/12/2014 - 14:29

THE 6TH CALL FOR PROPOSALS OF THE EURONANOMED INITIATIVE IS EXPECTED TO BE LAUNCHED IN NOVEMBER 2014

Through 5 successful Joint Transnational Calls launched from 2009 to 2014, the EuroNanoMed ERANET initiative has allocated about € 38 Million to transnational research projects in nanomedicine.
The ERA-NET EuroNanoMed II expects to launch a sixth Joint Call for Proposals to support transnational innovative research projects in nanomedicine. This call is likely to open on 26 November 2014, with an anticipated submission deadline of 03 March 2015.

Progress axis of EaSI (2014-2020) - EU Programme for Employment and Social Innovation

Δευ, 01/12/2014 - 14:50

The Employment and Social Innovation (EaSI) programme is a financing instrument at EU level to promote a high level of quality and sustainable employment, guaranteeing adequate and decent social protection, combating social exclusion and poverty and improving working conditions, which will run from 2014 until 2020. The programme brings together three EU programmes managed separately between 2007 and 2013: PROGRESS, EURES and Progress Microfinance.

Call for proposals "Economic and Financial Crime, Corruption and Environmental Crime"

Πέμ, 20/11/2014 - 12:41

The Internal Security Fund Police (ISF Police) aims at supporting actions addressing internal security challenges, in line with the relevant strategic objectives set by the EU Internal Security Strategy (ISS) adopted in 2010, namely:
- disrupting international crime networks;
- preventing terrorism and addressing radicalisation and recruitment;
- raising the levels of security for citizens and businesses in cyberspace;
- increasing Europe's resilience to crises and disasters.

Σελίδες

Δημοφιλη

Online Εφαρμογές ΔΠΘ

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Εκδοσεις Ε.Ε.

Συλλογή από Εκδόσεις της Ε.Ε.

Erasmus Traineeship

Εύρεση Φορέων Erasmus Traineeship

Αναζητήστε φορείς για Erasmus Traineeship

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Google+
  • Mixcloud
  • YouTube

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Εκπομπη "Η Ώρα της Ευρώπης"

Το Europe Direct Ξάνθης εκμπέμπει ραδιοφωνικά κάθε Πέμπτη στις 12

Πρόσφατα Άρθρα

Τρίτη, Ιούλιος 17, 2018 - 15:24

Ευρωπαϊκη Ένωση

Χρήσιμοι σύνδεσμοι για θέσεις εργασίας και θέσεις πρακτικής άσκησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η ΕΕ χρηματοδοτεί ένα ευρύ φάσμα έργων και προγραμμάτων σε διάφορους τομείς.
Η Ε.Ε. παρέχει πληροφόρηση για τις Υπηρεσίες που προσφέρει.

Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας

To ΔΠΘ είναι θεσμικό μέλος του Ελληνικού Δικτύου Ορολογίας.

Δημοσκόπηση

Απευθυνθήκατε τελευταία σε κέντρο πληροφόρησης Europe Direct; Θέλουμε να μάθουμε τις εντυπώσεις σας!